SÂLİM, Mehmed Sâlim Efendi

(d. ?/? - ö. 1851/1267)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Çerkes asıllıdır. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Serasker Mehmed Hüsrev Paşa’nın hizmetçisiydi. Sadiyye tarikatına mensup olan Mehmed Sâlim Efendi, 1267/1851 yılında Çanakkale’de vefat etti.

Arapça ve Farsçayı bilen, şairliğiyle tanınan Mehmed Sâlim Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Fatîn, renkli ve güzel şiirlerinin olduğunu belirtir (Çiftçi yty: 209).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i bîmâr-ı hasret döndü nâle inceden ince

İdüp hep pister-i hecrinde nâle inceden ince

Sana işkeste-hâtır olduğum îham ider itsün

Bu nâr-ı inkisâr ile piyâle inceden ince

Kitâb-ı hüsnünü şerh eyledi devr-i teselsülle

Düşüp gîsûları çok kîl u kâle inceden ince

Sirişkim cevr ile cûy oldugun telmîh için yâre

Su işlendi miyânındaki şâle inceden ince

Yed-i nessâc-ı tab’ım destgâh-ı nazmda Sâlim

Güzel nesc eyledi bir özge kâle inceden ince

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 208-09.