ŞÂMÎ, Ebules'ad Şeyh Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1694-95/1106)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed'dir. Ebu'l-es'ad Şeyh Ahmed Efendi olarak tanındı. Eyüp Efendi’nin oğludur. Fatih Darü'ş-şifâsı başhekimliğinde bulundu. Vefatı 1106/1694-45'dir. (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 1 /230)

Kaynakça

Altun, Kudret(hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib, AKM Yay., Ankara. 40.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.16.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 473.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Sâkî arak şarâbı ko bana sun müselles

Eş-şey'ü lâ yûsennâ illâ ve kad yûselles

(Altun, Kudret(hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib, AKM Yay., Ankara. 40.)