SÂMÎ, Hüssâm

(d. ?/? - ö. 1574'ten sonra/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Manastır'da doğdu. Asıl adı Hüssâm’dır. 990/1574 yılında, Kars defterdarı olan Kara Hoca'yla Kars’a gelerek Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Kara Hoca’nın bu savaşlarda ölmesinden sonra Erivan ve Nahçıvan’a geçerek Hızır Paşa’ya intisap edip onun kapı kethüdası oldu. Daha sonra da Bağdat’a gidip kethüdalık yaptı.

Ahdî’nin “Rüstem-i Şu’arâ” olarak tavsif ettiği Sâmî, dönemin pek çok şairine nazire söylemiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuhfe-i Na’ilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 15.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gözün aç sûfiyâ mestâne-i bezm-i elestüm ben

Habâb-âsâ degül aynumda âlem şöyle mestüm ben

Tekellüfsüz öper meclisde la’l-i dil-beri sâgar

Görelden ol safâ-yı rûh-bahşı mey-perestüm ben

Alurdum nakd-i cân ile metâ’-ı mihrüni yârün

Meh-i nev gibi ‘âlemde egerçi teng-destüm ben

Safâ-yı hâtır olurdı velî seng-i havâdîsden

Nihâl-i mîve-dâr-âsâ şehâ gâyet şikestüm ben

Huzûrunda e’âlînün makâmum bellidür Sâmî

Bihamdillah edânînün hemân yanında pestüm ben (Solmaz 2005: 352)

Rengler virse n’ola âl ile enhâre gözüm

Beni gark itdi ser-â-pâ kara kanlara gözüm

Gam-ı ruhsârını yârün ne kadar yâd itse

Eşk-i hûnîn akıdur derd ile bî-çâre gözüm

Yüzüni görse kalur la’l-i lebünde nazarı

Âşık olmış toyamaz lezzet-i dîdâre gözüm

Meclis-i gamda kabagum n’ola olmazsa tehî

Döndi gûyâ iki peymâne-i hummâre gözüm

Seyr olınmaz ruh-ı rahşânı nigârun Sâmî

Yaşarur bakmag ile mihr-i pür-envâre gözüm (Solmaz 2005: 352)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SİNÂN, Sinan Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Doğum YeriGörüntüle
3SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 1782Doğum YeriGörüntüle
4SİNÂN, Sinan Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Doğum YılıGörüntüle
6SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 1782Doğum YılıGörüntüle
7SİNÂN, Sinan Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Ölüm YılıGörüntüle
9SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 1782Ölüm YılıGörüntüle
10SİNÂN, Sinan Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939MeslekGörüntüle
12SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 1782MeslekGörüntüle
13SİNÂN, Sinan Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 1782Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SİNÂN, Sinan Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Madde AdıGörüntüle
18SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 1782Madde AdıGörüntüle