SAMTÎ

(d. ?/? - ö. 1631/1040)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şairin ismi malumumuz değildir. Konya'da doğmuştur. Daima sükutu tercih ettiği için kendisine Samtî mahlası verilmiştir. Semâî Derviş Hasan, Şurî ve Günâhî Dede gibi Mevlânâ Dergâhı'na gelip giden zevâttan ilim tahsil etmiştir. İlmî Dede ile Şam'a gidip, Ahmedü'l-Kâriü'l-Vefâyî'nin himmetine mazhar olmuştur.

Şiirleri daha ziyade Mevlevîliğin medhi içindir. 1631'de Şam'da vefat etmiş ve oradaki Mevlevîhâne'ye defnedilmiştir. Şairin mürettep bir divanı olmadığı, şiirlerinin mecmualarda kaldığı kaynaklarda belirtilir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Duru, Necip Fazıl (2000). Mevleviyane şiir güldestesi. İstanbul: Perşembe Kitapları.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Sadeddin Nüzhet, Mehmed Ferid (1926). Konya Vilâyeti Halkiyyât ve Harsiyyâtı. Konya: Vilayet Matbaası.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NECİP FAZIL DURU
Yayın Tarihi: 26.03.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Hamdüli'llâh bize gösterdi Hudâyı pîrimüz

Ol sebebden reh-nümâ-yı 'âlemüz her birimüz

Okuduk esmâyı kendi vechimüzden bi't-temâm

Âdem olduk Hakkı fehm itdük budur tevkîrimüz

Salınursak şîr-veş erbâb-ı fakr içre ne var

Hazret-i Monlâ-yı Rumdur kâ'id-i zencîrimüz

Def ü nây ile semâ' itsek 'aceb mi zâhidâ

Dest-i Hak 'aşkıyla itmişdür bizüm tahmîrimüz

Biz melek gibi felekde eylerüz dâ'im semâ'

Kör olanlar göremez yerde sanur tedbîrimüz

Ehl-i fakruz fakr ile fakr eylerüz Ahmed gibi

Pâdişâh-ı mülk-i fakruz fahr ile tefhîrimüz

Himmet-i Pîr ile nefsi öldürüp itdük gazâ

Ol sebebden Samtiyâ 'arş üzredür şemşîrimüz

Biz Hüsâm-ı Hazret-i Monlâ-yı Rûmuz Samtiyâ

Gerdenine münkirün ser-destemüz şemşîrimüz

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 303.)

Rubai

Ben bilmez idim gizli 'ıyân hep sen imişsin

Tenlerde vü dillerde nihân hep sen imişsin

Senden bu cihân içre nişân ister idüm ben

Âhir bunı bildüm ki cihân hep sen imişsin

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 304)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Belma Aksund. 1 Ocak 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUTİ\'Îd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
4Belma Aksund. 1 Ocak 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUTİ\'Îd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
7Belma Aksund. 1 Ocak 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUTİ\'Îd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
10Belma Aksund. 1 Ocak 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MUTİ\'Îd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898MeslekGörüntüle
13Belma Aksund. 1 Ocak 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUTİ\'Îd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Belma Aksund. 1 Ocak 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUTİ\'Îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle