ŞÂNÎ, Tarakzâde Salih Ş.Efendi

(d. ?/? - ö. 1602-03/1011)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Salih olan şair Saraybosnalıdır. Potur Salih, Tarakzâde Salih diye tanınmıştır. Şânî, II. Selîm’in de hocası olan Ataullah Efendi'den ders almış ve ondan mülâzım olmuştur. Daha sonra İstanbul’un çeşitli medreselerinde, İznik’te ve Manisa gibi yerlerde müderris olarak vazife yapmıştır. Medreseden kırk akçe ile mazul olmuş ve bu olay onun için büyük bir üzüntü vesilesi olmuştur. Gazelleriyle ün kazanan şair 1011/1602-03 yılında vefat etmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Mecdî Mehmed Efendi Hadâiku’ş-şakâik Şakâik-ı Nu’mâniyye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FATİH KOYUNCU
Yayın Tarihi: 27.07.2013

Eserlerinden Örnekler

Ser çekmesün semâya kaddini kılmasun ‘arz

Farkı boyunla servün beyne’s-semâi ve’l-arz

Öykünmesün ruhuna zîrâ ki mâh-ı tâbân

Yüz kızdurup alupdur nûrı güneşden ol karz

Nukat birle elfler kim düşüpdür nazm-ı garrâda

Husûdun hâtır u çeşmine gör hâr u gubâr oldı

Şâniyâ vasf-ı ruh-ı dil-beri tahrîr eyle

Hüsn-i hattıyla yazılsun sâfahât-ı cenge

Bir melek yüzlü güzeldür yine gökden indi

Mürdeler cismini Îsâ gibi ihyâ kıldı

Ak denizdür yanagı zülfi tonanması durur

Mülket-i cân u dili gâret ü yagmâ kıldı

Taraf-ı çemen-güşâda vü söz ile sâza gel

Nây-ı ‘arâkı al ele mutrib Hicâza gel


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Doğum YeriGörüntüle
2TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GAYRETÎ, Mehmedd. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
4NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Doğum YılıGörüntüle
5TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GAYRETÎ, Mehmedd. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
7NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Ölüm YılıGörüntüle
8TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GAYRETÎ, Mehmedd. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
10NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587MeslekGörüntüle
11TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12GAYRETÎ, Mehmedd. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
13NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GAYRETÎ, Mehmedd. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Madde AdıGörüntüle
17TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18GAYRETÎ, Mehmedd. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle