ŞÂNÎ, Tarak-zâde Salih Şânî Efendi

(d. ?/? - ö. 1011/1602-03)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Salih olan şair Saraybosnalıdır. Potur Salih, Tarak-zâde Sâlih diye tanınmıştır. Şânî, II. Selîm’in de hocası olan Ataullah Efendi'den ders almış ve ondan mülâzım olmuştur. Daha sonra İstanbul’un çeşitli medreselerinde, İznik’te ve Manisa gibi yerlerde müderris olarak vazife yapmıştır. Medreseden kırk akçe ile mazul olmuş ve bu olay onun için büyük bir üzüntü vesilesi olmuştur. Gazelleriyle ün kazanan şair 1011/1602-03 yılında vefat etmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Mecdî Mehmed Efendi Hadâiku’ş-şakâik Şakâik-ı Nu’mâniyye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FATİH KOYUNCU
Yayın Tarihi: 27.07.2013
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ser çekmesün semâya kaddini kılmasun ‘arz

Farkı boyunla servün beyne’s-semâi ve’l-arz

Öykünmesün ruhuna zîrâ ki mâh-ı tâbân

Yüz kızdurup alupdur nûrı güneşden ol karz

Nukat birle elfler kim düşüpdür nazm-ı garrâda

Husûdun hâtır u çeşmine gör hâr u gubâr oldı

Şâniyâ vasf-ı ruh-ı dil-beri tahrîr eyle

Hüsn-i hattıyla yazılsun sâfahât-ı cenge

Bir melek yüzlü güzeldür yine gökden indi

Mürdeler cismini Îsâ gibi ihyâ kıldı

Ak denizdür yanagı zülfi tonanması durur

Mülket-i cân u dili gâret ü yagmâ kıldı

Taraf-ı çemen-güşâda vü söz ile sâza gel

Nây-ı ‘arâkı al ele mutrib Hicâza gel


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Doğum YeriGörüntüle
2NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Doğum YeriGörüntüle
3ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
5NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Doğum YılıGörüntüle
6ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
8NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Ölüm YılıGörüntüle
9ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850MeslekGörüntüle
11NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635MeslekGörüntüle
12ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Madde AdıGörüntüle
17NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Madde AdıGörüntüle
18ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle