SARHOŞ ABDÎ, Abdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1605/1014)
divan şairi, kâtip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sarhoş Abdî sanıyla tanındı. 1002'de (1593/94) nişancı olup azledildi, l009'da (1600/01) defter emini oldu. Şair, 1014/1605 yılında vefat etti (Akbayar 1996: 50).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Zafernâme

Vezîr-i a’zâm Sultân Murâd Hân

Ki oldur Mazhâr-ı el-tâf-ı hâlık

Şeh-i kişver küşânun emri ile

Gazâya ‘azm idüp ol merd-i sâdık

Sene ismine ve’l-fün âhirinde

Olup zi’l-hiccede serhadda lâhık (Kurnaz, Tatcı 2001: 640)