SAYDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Saydî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda Saydî’nin, Hayretî (öl. 1534-35)’ye nazire olarak yazmış olduğu bir gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 404). Bu gazelin, hem Hayretî’nin gazeline nazire olması hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Saydî’nin, 16. yüzyıl şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cihân bezminde Cem gibi safâ zevkini sürdüñ tut

Murâduñ neyse iy dil cümle hep aña irdüñ tut

Serîr-i saltanat içre Süleymân-ı zamân iken

Bugün ol hâtem-i la’li göñül suya düşürdüñ tut

Yedi iklîme şâh olduñ tutalum kim zamânuñda

Sikender gibi ‘âlemde niçe yildüñ yopurduñ tut

Tahassür çekmegil ey dil sülûk-ı seyr-i yâr içün

Çemen sahnında ey Mecnûn otag-ı Leylî kurduñ tut

Çü bildüñ Saydiya ‘âlem fenâ-yı cây-ı mahşerdür

Yüri şimden girü yap yap bekâ mülkinde yurduñ tut

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.)(2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 404.