ŞEFÎK, Sâcidîzâde Mehmed Es‘ad Efendi

(d. ?/? - ö. 1757-58/1171)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Es‘ad, mahlası Şefîk’tir. Sâcidîzâde Mehmed Es‘ad Efendi olarak tanındı. Babası, Galata’da fetva emini görevinden azledilmişken 1132/1719-1720’de vefat eden Ali Sâcidî Efendi’dir. Mehmed Es‘ad Efendi, Zühdî İsmail Ağa’dan sülüs ve nesih hattı meşk ettikten sonra Kâtipzâde Mehmed Refî Efendi’den talik hattını öğrenerek hat sanatında icazet aldı. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı ve Süleymaniye Medresesi müderrisliğine kadar yükseldi. Bu görevde iken 1171/1757-58 yılında vefat etti. “İstikmâl-i hattât-1171” (Müstakimzâde 1928: 713) terkibi ile vefatına tarih düşüldü. Talik hattıyla eserleri vardır. Müstakimzâde (1928: 713) Şefîk mahlasıyla şiirleri olduğunu söylemektedir. Fakat Fatîn (Çifçi: 243) iki beyitlik bir kıt‘asını örnek vermiş ve başka şiirleri olmadığını belirtmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1570.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 417.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 492.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Şefîk Mehmed Esad Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 114.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 27.03.2014). 243.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 713.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Hüsn-i hattı ‘ukalâ hiç ana görmez şâyân

Meşk u ta‘lîme ta‘alluk edemez dîvâne

Hatt-ı ta‘lîk nedir bilmez iken ol ‘allâk

Sîn u kâfı çıkarır göstericek sıbyâna

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 713.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
3Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Doğum YılıGörüntüle
6Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Ölüm YılıGörüntüle
9Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11BÂKÎd. 1526 - ö. 1600MeslekGörüntüle
12Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Madde AdıGörüntüle
18Sabriye Cembolukd. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle