SEHMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kaynaklarda Sehmî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Bekdâş-zâde Sehmî Çelebi fermâyed ” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 41a) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgileri Sehmî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda Bekdâş adlı birinin oğlu olan şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 41a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.11.2013

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Sâye-i zülfüñde haddüñ ey meh-i nâ-mihribân

San güneşdür kim sehâb altından olmışdur ‘ıyân

Gülşen-i kûyuñda vasf-ı hüsnüñi ‘uşşâkuña

‘Andelîb hoş-nevâ eyler hezârân dâstân

Ol güzeller pâdşâhınuñ berât-ı hüsnine

Zülf  tugrâsını çekmiş kâtib-i kudret hemân

Gün yüzüñ gördükçe kalmaz zerrece dilde karâr

Kankı burcuñ mâhısın bi’llâh ey ârâm-ı câm

Çün bilürsin ol kemân-ebrû saña rahm eylemez

Çek cefâyı Sehmiyâ tîr-i gama olup nişân

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 41a.