ŞEHRÎ, Bahçıvan-zâde Derviş Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1114/1702-03)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ali olup, "Bahçıvan-zâde/Bağçevan-zâde" diye tanındı. Halvetî tarikatine bağlıdır. Ümmî Sinan-zâde Şeyh Hasan'a uzun yıllar hizmet etti. Şiirde olduğu kadar mûsikîde de döneminde üstat olarak tanındı. 1114/1702-03 yılında vefat etti (Arslan 1994:32). Bağçevan-zâdelerden 1127/1715'te vefat eden Mehmet Efendi de Şehrî'nin akrabalarından olmalıdır (Mehmed Süreyyâ 1308-15/ 1890-97: 3/179).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mehmet Siraceddin Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Dilek Matbaacılık. Sivas.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.03.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Biz meykede-i gamda şehâ cür'a-feşânuz

Biz fakr u fenâ içre bu gün şâh-ı cihânuz

 

Nâm ile bize gerçi ki insân didiler lîk

Ma'nîde begüm bende-i bî-kevn ü mekânuz

 

Mânend-i 'akîk olur ise dîde 'aceb mi

Kim subh u mesâ râh-ı Hak'a la'l-feşânuz

 

Tevhîd-i Hudâdur işimiz cehd ile her dem

Sanma bizi ey zâhid-i zerrâk nihânuz

 

Derlerse kimün sûfîsisin Şehrî cevâb vir

Merdân-ı Hudâ kâşif-i Hakk Ümmî Sinânuz

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 319).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Metin Eloğlud. 11 Mart 1927 - ö. 11 Ekim 1985Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Doğum YeriGörüntüle
4Metin Eloğlud. 11 Mart 1927 - ö. 11 Ekim 1985Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Doğum YılıGörüntüle
7Metin Eloğlud. 11 Mart 1927 - ö. 11 Ekim 1985Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Ölüm YılıGörüntüle
10Metin Eloğlud. 11 Mart 1927 - ö. 11 Ekim 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Metin Eloğlud. 11 Mart 1927 - ö. 11 Ekim 1985Madde AdıGörüntüle
14Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Madde AdıGörüntüle