ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendi

(d. ?/? - ö. 1678/1089)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Abduşşekûr Mûsâ Efendi İstanbulludur ve doğum tarihi bilinmemektedir. Küçük yaşta öğrenim görmeye başlamıştır. Celvetiye şeyhi Üsküdarî Şeyh Mahmûd Efendi’nin yetiştirmelerinden Gafûrî Şeyh Mahmûd Efendi’den ilim ve tarikat adabını öğrenmiştir. Asıl adı Mûsâ olup (Ekinci 2013: 100) kaynaklarda Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendi olarak geçmektedir. Koca Mustafa Paşa Camii yakınındaki Bâzergân Tekkesi’ne şeyh olmuştur. Bu görevde iken 1089/1678’de ölmüştür. Ölüm tarihi Sicill-i Osmanî’de yanlışlıkla 1078 olarak verilmiştir (Akbayar 1996: 1575). Edirnekapı dışındaki Emîr Buhârî Zaviyesi civarında defnedilmiştir. 

Şiirlerinde Şekûrî mahlasını kullanmıştır. Bilgili, âlim bir kişi olup vaazlar vermiştir (Özcan 1989: 572). Aynı zamanda müfessir ve muhaddistir (Akbayar 1996: 1575). Şeyhi, Gafûrî Şeyh Mahmûd Efendi (Mehmed Tahir 2000: 137) gibi ârifâne ilahileri vardır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. V. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 137.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Mustasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 495.

Mecmûa-i İlâhiyât. Milli Kütüphane. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu. 06 Mil Yz A. 2133. yk. 75b.

Mecmûa-i Eşâr. Milli Kütüphane. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu. 06 Mil Yz A. 4057. yk. 34a.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 277a.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ-I. İstanbul: Çağrı Yay. 572.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1988). C. 8. “Şekûrî Musa Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 126.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014

Eserlerinden Örnekler

İlâhî (Beste-nigâr)

Eylerüz her lahzada yüz bin hatâ

Rabbenâ yâ Rabbenâ fagfirlenâ

Lutfı çok ihsânı çok Perverdigâr

Kullara eyler ‘atâyı bî-şümâr

Yohsa cûd [u] fazluna mâni‘ mi var

Rabbenâ yâ Rabbenâ fagfirlenâ

Ey Şekûrî fazl-ı Mevlâyâ tayan

Tâ ki cennet ola rûha âşiyân

Böyle söyle görmeyem dersen ziyân

Rabbenâ yâ Rabbenâ fagfirlenâ

Mecmûa-i İlâhiyât. Milli Kütüphane. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu. 06 Mil Yz A. 2133. yk. 75b.

Mecmûa-i Eşâr. Milli Kütüphane. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu. 06 Mil Yz A. 4057. yk. 34a.

Matla

Bâg-ı kalbün âb-ı istigfâr ile kıl sebz ü ter

Gülşen-i feyz-i İlâhîden açılsun verd-i ter

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ-I. İstanbul: Çağrı Yay. 572.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nihan Taştekind. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Doğum YeriGörüntüle
3Baydar, Oyad. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nihan Taştekind. 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Doğum YılıGörüntüle
6Baydar, Oyad. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nihan Taştekind. 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Ölüm YılıGörüntüle
9Baydar, Oyad. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Nihan Taştekind. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922MeslekGörüntüle
12Baydar, Oyad. 3 Temmuz 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Nihan Taştekind. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Baydar, Oyad. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nihan Taştekind. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Madde AdıGörüntüle
18Baydar, Oyad. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle