SELÂM, Tâhir Selâm Bey

(d. ?/? - ö. 1844/1260)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Doğum yılı belli değildir. Çavuşbaşı Mehmed Sa'îd Efendi'nin oğlu Sadrazam Mehmed Raûf Paşa'nın biraderidir. Eğitimini bitirdikten sonra sadr-ı âlî mektupçuluğu ve çavuşbaşılık kitabetlerinde bulundu. Daha sonra maliye teşkilatına geçerek birkaç kez baş muhasebeci ve büyük ruznamçe hacelikleri mansıplarında bulunduktan sonra meclis-i valâ-yı ahkâm-ı adliye üyesi davalar nazırı oldu. 12 Ramazan 1260/1844 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Bahçe kapısında Hamidiye türbesi haziresinde pederi yanına defnolundu. Daha sonra yol genişletme çalışmaları nedeniyle mezarı kaldırılarak kemikleri Eyüp Tokmak Tepesi'ne naklolundu.

Eserleri şunlardır:

1. Dîvân: Ahmed-el Kuduri’nin Ulûm-ı Fıkhiye ve Mesâil-i Dîniye kitabının Kitâb-ı Müstetâbe'sine şerh ve daha bir takım tercüme eserleri ve şiirlerini kapsayan Dîvân'ı vardır. Dîvân'ının Ali Emiri Nu: 212, Üniversite Kütühanesi Nu: 1602, İngiltere Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Or. 7197'de kayıtlı nüshaları vardır. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi'nde Dîvân'ının yanında Münşeât'ı da yer almaktadır.

2. Makâmât-ı Harîrî: Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Edebî Türkî Talat Nu: 205'tedir.

3. Semere-i Nihâl.

4. Mîzânü'l-Edeb.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-. İstanbul: Kitabevi Yay. 

Arslan, Mehmet (hzl.) (2004). Antepli Aynî Divanı. İstanbul: Kitabevi Yay.

Dağlı, Yücel vd. (2001). Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, Yazmalar Kataloğu. İstanbul: YKY.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yücelen, Hilmi (1973). Türk Maliye Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Ansiklopedisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 30.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ruhunda haylî arandı tarandı mebhas-i zülf

Nihâyetinde kitâba dayandı mebhas-ı zülf

Görünce tarf-ı binâgûşı üzre perçemini

Gece safâveş açıldı kapandı mebhas-ı zülf

Hayâl-i âlem-i nûr-ı siyâhdan dolayı

Şikest-i tarf-ı külâha dolandı mebhas-i zülf

Riyâz-ı fikretim andırdı sünbülistânı

Midâd-ı kilk-i hünerle sulandı mebhas-i zülf

Perîde-reng-i ruhun der-hayâl edince hemân

Hevâ-yı şevka çıkıp kuşkulandı mebhas-i zülf

Selâm uzatma sözü kıssayı dırâz etme

Yeter yeter keselim pek uzandı mebhas-i zülf

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 300.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Doğum YeriGörüntüle
3Azmi Güleçd. 1924 - ö. 21 Şubat 1979Doğum YeriGörüntüle
4NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Doğum YılıGörüntüle
6Azmi Güleçd. 1924 - ö. 21 Şubat 1979Doğum YılıGörüntüle
7NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Ölüm YılıGörüntüle
9Azmi Güleçd. 1924 - ö. 21 Şubat 1979Ölüm YılıGörüntüle
10NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?MeslekGörüntüle
11LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702MeslekGörüntüle
12Azmi Güleçd. 1924 - ö. 21 Şubat 1979MeslekGörüntüle
13NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Azmi Güleçd. 1924 - ö. 21 Şubat 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17LÜTFÎ, Lütfullâh, Hoca-zâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Madde AdıGörüntüle
18Azmi Güleçd. 1924 - ö. 21 Şubat 1979Madde AdıGörüntüle