SELÎM, Mehmed Takî Selîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1179/1765-66)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Takî’dir. Doğum yeri ve tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur. Rumeli kadılığı yaptı. Mühtedîdir. 1179/1765-66 senesinin Receb ayında vefat etti. Selîm’in kayıtlara geçen herhangi bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl). (1988). Tezkire-i Şuarâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 22.07.2014]. 77-78.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 450.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ÖZLEM BATĞI
Yayın Tarihi: 10.08.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tûtî ki kelâm ede o güftâra mı benzer

‘Ar’ar ki hırâm ede o reftâra mı benzer

Hoş-bûdur o şeb-bû dedigin berg-i ter ammâ

İnsâf edelim turre-i tarrâra mı benzer

Sûfî ki olur şerbet-i tâ’ât ile sîr-âb

Hîç ‘ârif-i müstagrak-ı esrâra mı benzer

Bâzîçe-i firkatde iki merdüm-i çeşmim

Bu şeş-der-i hayretde ‘aceb zâra mı benzer

Her târ-ı siyeh-zülf-i dil-âvîzi Selîmâ

Asmış nice Mansûru dil-i dâra mı benzer 

(Kılıç, Filiz (hzl). (1988). Tezkire-i Şuarâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 22.07.2014]. 77-78.)