SEM'Î, Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1176/1762-63)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa’dır. Bosna eyaletine bağlı Ahlona kazasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1121/1709-10 yılında İstanbul’a gitti. Fâtih Sultân Mehmed’in yaptırdığı Çifteayak Medresesinde öğrenim gördü. Belli bir süre sonra devrin önemli isimlerinden Babatâgî Yek-çeşm İsmâil Efendi’nin yanında bulundu ve ondan ders aldı. Tezkire sahibi Sâlim Efendi’nin (ö. 1743) babası Şeyhülislâm Mirzâ Mustafa Efendi’nin (ö. 1722) tavsiyesi ile Yağlıkçızâde Mehmet Efendi’nin danişmentliğine atandı. Daha sonra Süleymaniye Medresesi’ndeki hadis mektebinden ayrılıp Selânik’e gitti. Sultan III. Ahmed’in veziriazamı Damad İbrâhim Paşa’nın (ö. 1730) sadaretinin ilk yıllarında reisülküttab olan Mehmed Efendi’nin isteği ile İstanbul’daki İngiltere ve Hollanda (Sâlim Tezkiresi’ne göre Venedik) elçiliklerinde çevirmen olarak görev aldı. Bu görevindeyken kendi isteği ile emekli oldu. 1176/1762-63 yılında vefat etti.

Şiirlerinde “Sem’î” mahlasını kullanan Mustafa Efendi, nazım ve nesir alanında tanınmış olup Râmiz Tezkiresi’nde temiz hayalleri ile Sâbit'in izinden giden bir şair olarak anılmaktadır (Erdem 1994: 166). Sâlim'in Tezkiretü'ş-Şu'arâ'sında da nazma ve nesre hâkim, hitabı güçlü bir kişi olarak anılmaktadır (İnce 2005: 279).

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Tezkiresi. Ankara: AKM Yay. 

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ADNAN DOĞAN
Yayın Tarihi: 03.07.2013
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Günâh-ı bende-i nâ-çîz iken ülûf ülûf

Yine mu’âmele-i lutf ider ‘Afüvv ü Ra’ûf

Metâ’-ı magfiretin vefretin hayâl eyle

‘Ayâr-ı hâlis ile geçmede nukûd-ı züyûf

Edâ eder mi sanır murg-ı hoş-nevâ-yı çemen

İhâta etmedigi midhati zurûf-ı hurûf

‘Ulüvv-i himmete vâ-bestedir hümûm u keder

Hüsûf mâha gelür ekser âftâba küsûf

Cenâb-ı Vâhid-i Gaffâr Sem’iyâ bî-şek

Hezâr mücrimi âzâd ider gam-âlâ-nûf 

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 166.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YeriGörüntüle
2ÂSIM, Bosnalı Yusuf Efendid. ? - ö. 1710Doğum YeriGörüntüle
3SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Doğum YılıGörüntüle
5ÂSIM, Bosnalı Yusuf Efendid. ? - ö. 1710Doğum YılıGörüntüle
6SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Ölüm YılıGörüntüle
8ÂSIM, Bosnalı Yusuf Efendid. ? - ö. 1710Ölüm YılıGörüntüle
9SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?MeslekGörüntüle
11ÂSIM, Bosnalı Yusuf Efendid. ? - ö. 1710MeslekGörüntüle
12SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂSIM, Bosnalı Yusuf Efendid. ? - ö. 1710Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Madde AdıGörüntüle
17ÂSIM, Bosnalı Yusuf Efendid. ? - ö. 1710Madde AdıGörüntüle
18SÛDÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle