ŞEMSÎ, Sivasî-zâde Şems Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1717/1130)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Şems Ahmed’dir. Şiirlerinde Şemsî mahlasını kullandı. Mehmed Emîn Efendi’nin oğludur. Abdülmecîd Sivasî ahfadındandır. Bu sebeple Sivasî-zâde Şemsî olarak tanındı. Müderrislik yaptı. 13 Safer 1130/1717 yılında İstanbul’da vefat etti. Eyüp’te Nişancı Camisi yakınında ceddi Sivasî Efendi bahçesinde pederi kabri yanında medfundur.
İyi eğitim almış, hoş sohbet ve şuh yaradılışlı bir kimse idi.
Mirza Mustafa Efendi’nin Zilhicce 1126/1714’te şeyhülislam olması üzerine bir tarih kasidesi yazmıştır.
 

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1985). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay.
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.
Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakaik-ı Numaniyye ve Zeylleri-Vekayiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 29.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Kasideden
Sadr-ı fetvâ nola fahr eylerse tâ rûz-ı kıyâm
Zât-ı pâkinle eyâ mesned-nişîn-i irtikâ

Çeşm-i nâ-bînâ-yı âmâl-i gürûh-ı bî-kesân
Sürme-i hâk-i der-i lutfunla olur rûşenâ

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 432.


Beyt
Ârzû eyler hevâ-yı zülf ü hattun her zamân
Murg-ı dil âvâredür bir yerde tutmaz âşiyân
Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1985). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay. 228.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Doğum YeriGörüntüle
2MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Doğum YeriGörüntüle
3RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Doğum YılıGörüntüle
5MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Doğum YılıGörüntüle
6RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Ölüm YılıGörüntüle
8MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Ölüm YılıGörüntüle
9RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebid. ? - ö. 1609-10Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47MeslekGörüntüle
11MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10MeslekGörüntüle
12RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebid. ? - ö. 1609-10MeslekGörüntüle
13REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Madde AdıGörüntüle
17MÜSTAKÎM, Mehmed Müstakîm Efendid. ? - ö. 1708-10Madde AdıGörüntüle
18RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle