ŞEMSÎ, Sivasî-zâde Şems Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1717/1130)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Şems Ahmed’dir. Şiirlerinde Şemsî mahlasını kullandı. Mehmed Emîn Efendi’nin oğludur. Abdülmecîd Sivasî ahfadındandır. Bu sebeple Sivasî-zâde Şemsî olarak tanındı. Müderrislik yaptı. 13 Safer 1130/1717 yılında İstanbul’da vefat etti. Eyüp’te Nişancı Camisi yakınında ceddi Sivasî Efendi bahçesinde pederi kabri yanında medfundur.
İyi eğitim almış, hoş sohbet ve şuh yaradılışlı bir kimse idi.
Mirza Mustafa Efendi’nin Zilhicce 1126/1714’te şeyhülislam olması üzerine bir tarih kasidesi yazmıştır.
 

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1985). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay.
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.
Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakaik-ı Numaniyye ve Zeylleri-Vekayiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 29.10.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kasideden
Sadr-ı fetvâ nola fahr eylerse tâ rûz-ı kıyâm
Zât-ı pâkinle eyâ mesned-nişîn-i irtikâ

Çeşm-i nâ-bînâ-yı âmâl-i gürûh-ı bî-kesân
Sürme-i hâk-i der-i lutfunla olur rûşenâ

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 432.)


Beyt
Ârzû eyler hevâ-yı zülf ü hattun her zamân
Murg-ı dil âvâredür bir yerde tutmaz âşiyân
(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1985). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay. 228.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cüneyt Ayrald. 13 Şubat 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YeriGörüntüle
4Cüneyt Ayrald. 13 Şubat 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YılıGörüntüle
7Cüneyt Ayrald. 13 Şubat 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Ölüm YılıGörüntüle
10Cüneyt Ayrald. 13 Şubat 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62MeslekGörüntüle
13Cüneyt Ayrald. 13 Şubat 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cüneyt Ayrald. 13 Şubat 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Madde AdıGörüntüle