ŞEMSÎ, Sivasî-zâde Şems Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1130/1717)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Şems Ahmed’dir. Şiirlerinde Şemsî mahlasını kullandı. Mehmed Emîn Efendi’nin oğludur. Abdülmecîd Sivasî ahfadındandır. Bu sebeple Sivasî-zâde Şemsî olarak tanındı. Müderrislik yaptı. 13 Safer 1130/1717 yılında İstanbul’da vefat etti. Eyüp’te Nişancı Camisi yakınında ceddi Sivasî Efendi bahçesinde pederi kabri yanında medfundur.
İyi eğitim almış, hoş sohbet ve şuh yaradılışlı bir kimse idi.
Mirza Mustafa Efendi’nin Zilhicce 1126/1714’te şeyhülislam olması üzerine bir tarih kasidesi yazmıştır.
 

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1985). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay.
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.
Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakaik-ı Numaniyye ve Zeylleri-Vekayiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 29.10.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kasideden
Sadr-ı fetvâ nola fahr eylerse tâ rûz-ı kıyâm
Zât-ı pâkinle eyâ mesned-nişîn-i irtikâ

Çeşm-i nâ-bînâ-yı âmâl-i gürûh-ı bî-kesân
Sürme-i hâk-i der-i lutfunla olur rûşenâ

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 432.)


Beyt
Ârzû eyler hevâ-yı zülf ü hattun her zamân
Murg-ı dil âvâredür bir yerde tutmaz âşiyân
(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1985). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay. 228.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİF, Ârif Beyd. ? - ö. 1822-23Doğum YeriGörüntüle
3Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Doğum YeriGörüntüle
4Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÂRİF, Ârif Beyd. ? - ö. 1822-23Doğum YılıGörüntüle
6Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Doğum YılıGörüntüle
7Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÂRİF, Ârif Beyd. ? - ö. 1822-23Ölüm YılıGörüntüle
9Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Ölüm YılıGörüntüle
10Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÂRİF, Ârif Beyd. ? - ö. 1822-23MeslekGörüntüle
12Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978MeslekGörüntüle
13Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİF, Ârif Beyd. ? - ö. 1822-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF, Ârif Beyd. ? - ö. 1822-23Madde AdıGörüntüle
18Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Madde AdıGörüntüle