ŞEREF, Halîl Şeref Efendi

(d. 1796/1211 - ö. 1850-51/1267)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1211/1796 tarihinde Maraş’a bağlı Elbistan’da doğmuştur. Asıl adı Halîl Şeref’tir. İlk tahsilini Elbistan müftüsü olan babası Ahmed Hayâtî Efendi’den almıştır. Daha sonra babasıyla birlikte İstanbul’a giderek burada beş yıl ilim tahsil ettikten sonra tekrar memleketine dönmüştür. 1260/1844-45 yılında Sünbül-zâde Vehbî’nin Nuhbe adlı eserini şerh ederek padişaha sunmuş ve onun mükâfatını görmüştür. 1266/1849-50 tarihinde Bağdat mevleviyyetine getirilen şair, görev süresinin bitiminde Elbistan’a dönmüş ve 1267/1850-51 yılında burada vefat etmiştir.

Sünbül-zâde Vehbî’nin Nuhbe adlı eserinin şerhini yapan Halîl Şeref Efendi, yine Esrârü’l-Melekût adlı Arapça bir eseri Efkâru’l-Ceberût adıyla Türkçeye tercüme etmiştir. Bunların dışında şairin birçok Arapça ve Türkçe şiirleri ile risaleleri bulunmaktadır (Çiftçi yty: 239, Şemseddin Sâmî 1314: 2850).

Kaynakça

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 05.12.2013].

İpekten, Halûk (vd.) (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nailî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cemâl-i bâgı ne hoş gülsitân-ı hikmetdir

Gönüller anda gezer bülbülân-ı hikmetdir

Amân o gamzeler âfet girişmeler hikmet

Şaşırdım anı görünce çemân-ı hikmetdir

Çü cüz-i lâyetecezzâ vü nokta-i mevhûm

Bilinmedi kim umûr-ı dehân-ı hikmetdir

Güneş yüzünde görünce hilâl-ı ebrûyu

Dimişdir ehl-i felek bu kırân-ı hikmetdir

Bakılsa kudret-i Bârî müşâhede olunur

Sahîfe-i ruhı âyînedân-ı hikmetdir

Bu kaşların ki çekilmiş yerâg-ı kudretle

Berât-ı hüsnüne ey şeh nişân-ı hikmetdir

Rızâ-yı bûs-i leb ol hikmeti Şeref sorma

Hulâsa âb-ı hayât tâze cân-ı hikmetdir

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi), Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 05.12.2013]. 238-39.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMET CANSIZd. 1929 - ö. 26.12.1992Doğum YeriGörüntüle
2SEBKÎ, Ahmed Beyd. ? - ö. 1620-21Doğum YeriGörüntüle
3DİLANA, Neşe Balıkçıd. 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
5HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
8HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEMSÎ BABA, Yûsuf Şemseddîn, Eğribozlud. 1796 - ö. 1885Madde AdıGörüntüle
14HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Madde AdıGörüntüle