ŞERÎF, Abdurrahman Şerîf Efendi

(d. ?/? - ö. 1260/1844-45)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdurrahmân Şerîf’tir. Selanik nakîbü'l-eşrâf kaymakamı Mehmed Efendi’nin oğludur. Abdurrahmân Şerîf Efendi, 1235/1819-20 yılında müderris, bir müddet sonra da Selanik Müftüsü oldu. Ancak bir süre sonra bu görevden ayrıldı. 1246/1830-31 senesinde Belgrad Mevleviyyeti verildi, 1250/1834-35 yılında da nakil yoluyla Üsküdar Mevleviyeti payesi verildi. 1260/1844-45 yılında vefat etti. Mezarı Belgrad’dadır.

Zarif bir yaratılışa sahiptir ve güzel şiirleri vardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (yty)(hzl.) Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.07.2014]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Menba-ı lütf u atâ efdâl-ı sınf-ı füzelâ

Fahr-ı eşrâf-ı sudûr yani ki Eşref Mollâ

 

Hüsn-i takrîrini görseydi Celâl baş kesüp

Lâl olurdu bilip aczin diyemezdi hiç lâ

 

Akl-ı kül olur idi zâtına teşbihe sezâ

Cism ü sûretden eger olmasa ârî farzâ

 

Vasfı kâbil degil ol bahr-ı kemâlâtın çün

Eyleyüp tayy-ı makâl gayri Şerîf eyle duâ

 

Söyle bu mısra-ı berceste ile tâm târih

Oldu revnak Rûm ili sadrına Esʿad Mollâ

(Çiftçi, Ömer (yty)(hzl.) Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.07.2014] 241.)