ŞERÎF/Sadîk, Sadık Yahyâ Efendi

(d. ?/? - ö. 5 Muharrem 1195/1 Ocak 1781)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şairin asıl adı Yahyâ'dır. Hüsrev Paşa Camii imamıdır. 5 Muharrem 1195/ 1 Ocak 1781'de vefat etti. Sicill-i Osmânî'nin Sadık Yahyâ Efendi'nin vefat tarihini 1194/1780 göstermesi yanlıştır. Bazı gazellerinde Şerîf, bazılarında Sadîk mahlasını kullanmıştır.

 

Kaynakça

Kılıç, Filiz. Tezkire-i Şu'arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf. [erişim tarihi: 02.01.2015]. 86-87.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 485, 557.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 226.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel


Gör dîde-i âhû-beri sayyâd-ı vuhûşuz 

Gel sana muvâfık biziz ahbâba sürûşuz 

Hep saydıâımız şems ü kamer-tal’ata dâ’ir 

Hâşâ ki begim mâ’il-i altun u gurûşuz 

Ey hâl-i ruhu vefk-i murâd üzre konan şâh 

Bil dâ’ire-i vechine hattında cüyûşuz


Çün gürz-i surâhî gibi hûn-rîz elimizde 

Biz hum kulesi fâtihiyiz ceyş-i beşûşuz 

Sînemde Sâdîk hâme-i müjgân neler işler 

Ol sûret-i dil-dâra meger levh-i nukûşuz 

Bu mısra bu sûretle de görülmüşdür 

Kilk-i müje sînemde Sadîkâ neler işler 

(Kılıç, Filiz. Tezkire-i Şu'arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf. [erişim tarihi: 02.01.2015]. 86-87)