SEYFÎ, Osmân Bey

(d. ?/? - ö. 1847/48/1264)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayseri’de doğdu. Asıl ismi Osmân Seyfî’dir. Selçuklular zamanında bu bölgeye yerleşen Bürüngüz oymağına bağlı bir aileye mensuptur. Yüksek tahsilini ve hat derslerini tamamladıktan sonra kâtiplik mesleğine atıldı. Bazı vezirlerin yanında kâtiplik yaptıktan sonra Bağdat valisi Ali Rıza Paşa’nın divan kâtipliğinde de bulunan şairin uhdesine ikinci sınıf yüksek rütbeyle şark vilayetleri defterdarlığı, sonra 1263/1846-47’de Kütahya defterdarlığı verildi. 1264/1847-48 yılında Kütahya’da öldü. Şair Behçet Kemal Çağlar, Osmân Seyfî’nin oğlunun torunudur. Fatîn, tezkiresinde bildirildiğine göre divan oluşturacak sayıda şiiri vardır. Ali Rıza Önder ise bir Dîvân sahibi olduğunu bildirmektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 205-206.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yayınları. 134-136.

Köksal, M. Fatih (2007). “Seyfî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi. C.7. Ankara: AKM Yay. 584.

Palamutoğlu, Mehmet (1978). Ahmed Nazîf, Kayseri Tarihi (Mir’ât-ı Kayseriyye). Kayseri. 173.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Seyfî”. C.7. İstanbul: Dergâh Yay. 554.

 Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C.4. İstanbul. 2767.

 Yücelen, Hilmi (1973). Türk Malî Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Antolojisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası. 327.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çekeli tuğ-ı vezâret ile râyet perçem

İttihâz itdi fes iklimin eyâlet perçem

Çekilince ruhuna hatt-ı şerîf ol şûhun

Yine kesb eyledi rif‘atle sadâret perçem

Ulaşur Çîn ile Maçîn’e dahi Sûdân'a

Zulümâta el atup eyler imâret perçem

Dökülüp mâh-ı ruhı münhasif itmiş birden

Koparır başımıza şimdi kıyâmet perçem

Nice bin dilleri berbâd u perîşân itdi

Dolaşır gerdene âşüfte-kıyâfet perçem

Buna zihnim dolaşır mu‘cize mi yâ efzûn

Ser-i her mûyuna bend itdi bin âfet perçem

Buna perçem mi dinür sanki bir ejderhâdır

İdiyor dahme-i hüsn üzre nezâret perçem

O şehin milket-i ma‘mûre-i hüsn ü ânın

Heme ân itmededir hıfz u himâyet perçem

Bana zencîr-i cünûn oldu yüzü ağ olsun

Bu vecihden bize bahş eyledi şöhret perçem

Seherî âh-ı cigergâh ile olmuş tel tel

Yine kesb eyledi bir başka letâfet perçem

Dil-i sevdâ-zedemiz şâne misâli Seyfî

İdeli yârelidir bahs u hikâyet perçem

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 205.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Metin Kaçand. 15 Kasım 1961 - ö. 06 Ocak .2013Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
3Satoğlu, Abdullahd. 15 Mayıs 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Metin Kaçand. 15 Kasım 1961 - ö. 06 Ocak .2013Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
6Satoğlu, Abdullahd. 15 Mayıs 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Metin Kaçand. 15 Kasım 1961 - ö. 06 Ocak .2013Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9Satoğlu, Abdullahd. 15 Mayıs 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Metin Kaçand. 15 Kasım 1961 - ö. 06 Ocak .2013MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854MeslekGörüntüle
12Satoğlu, Abdullahd. 15 Mayıs 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Metin Kaçand. 15 Kasım 1961 - ö. 06 Ocak .2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Satoğlu, Abdullahd. 15 Mayıs 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Metin Kaçand. 15 Kasım 1961 - ö. 06 Ocak .2013Madde AdıGörüntüle
17HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
18Satoğlu, Abdullahd. 15 Mayıs 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle