SEYFÎ, Osmân Bey

(d. ?/? - ö. 1264/1847/48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri’de doğdu. Asıl ismi Osmân Seyfî’dir. Selçuklular zamanında bu bölgeye yerleşen Bürüngüz oymağına bağlı bir aileye mensuptur. Yüksek tahsilini ve hat derslerini tamamladıktan sonra kâtiplik mesleğine atıldı. Bazı vezirlerin yanında kâtiplik yaptıktan sonra Bağdat valisi Ali Rıza Paşa’nın divan kâtipliğinde de bulunan şairin uhdesine ikinci sınıf yüksek rütbeyle şark vilayetleri defterdarlığı, sonra 1263/1846-47’de Kütahya defterdarlığı verildi. 1264/1847-48 yılında Kütahya’da öldü. Şair Behçet Kemal Çağlar, Osmân Seyfî’nin oğlunun torunudur. Fatîn, tezkiresinde bildirildiğine göre divan oluşturacak sayıda şiiri vardır. Ali Rıza Önder ise bir Dîvân sahibi olduğunu bildirmektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 205-206.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yayınları. 134-136.

Köksal, M. Fatih (2007). “Seyfî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi. C.7. Ankara: AKM Yay. 584.

Palamutoğlu, Mehmet (1978). Ahmed Nazîf, Kayseri Tarihi (Mir’ât-ı Kayseriyye). Kayseri. 173.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Seyfî”. C.7. İstanbul: Dergâh Yay. 554.

 Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C.4. İstanbul. 2767.

 Yücelen, Hilmi (1973). Türk Malî Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Antolojisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası. 327.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.09.2013
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çekeli tuğ-ı vezâret ile râyet perçem

İttihâz itdi fes iklimin eyâlet perçem

Çekilince ruhuna hatt-ı şerîf ol şûhun

Yine kesb eyledi rif‘atle sadâret perçem

Ulaşur Çîn ile Maçîn’e dahi Sûdân'a

Zulümâta el atup eyler imâret perçem

Dökülüp mâh-ı ruhı münhasif itmiş birden

Koparır başımıza şimdi kıyâmet perçem

Nice bin dilleri berbâd u perîşân itdi

Dolaşır gerdene âşüfte-kıyâfet perçem

Buna zihnim dolaşır mu‘cize mi yâ efzûn

Ser-i her mûyuna bend itdi bin âfet perçem

Buna perçem mi dinür sanki bir ejderhâdır

İdiyor dahme-i hüsn üzre nezâret perçem

O şehin milket-i ma‘mûre-i hüsn ü ânın

Heme ân itmededir hıfz u himâyet perçem

Bana zencîr-i cünûn oldu yüzü ağ olsun

Bu vecihden bize bahş eyledi şöhret perçem

Seherî âh-ı cigergâh ile olmuş tel tel

Yine kesb eyledi bir başka letâfet perçem

Dil-i sevdâ-zedemiz şâne misâli Seyfî

İdeli yârelidir bahs u hikâyet perçem

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 205.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BİLGİÇ DEDE, Ali Gökalpd. 1913 - ö. 07.10.1981Doğum YeriGörüntüle
2RIFKÎ, Bahâüddin-zâde Efendid. ? - ö. 1665Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Tand. 15 Mayıs 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BİLGİÇ DEDE, Ali Gökalpd. 1913 - ö. 07.10.1981Doğum YılıGörüntüle
5RIFKÎ, Bahâüddin-zâde Efendid. ? - ö. 1665Doğum YılıGörüntüle
6Mustafa Tand. 15 Mayıs 1944 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BİLGİÇ DEDE, Ali Gökalpd. 1913 - ö. 07.10.1981Ölüm YılıGörüntüle
8RIFKÎ, Bahâüddin-zâde Efendid. ? - ö. 1665Ölüm YılıGörüntüle
9Mustafa Tand. 15 Mayıs 1944 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BİLGİÇ DEDE, Ali Gökalpd. 1913 - ö. 07.10.1981MeslekGörüntüle
11RIFKÎ, Bahâüddin-zâde Efendid. ? - ö. 1665MeslekGörüntüle
12Mustafa Tand. 15 Mayıs 1944 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BİLGİÇ DEDE, Ali Gökalpd. 1913 - ö. 07.10.1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIFKÎ, Bahâüddin-zâde Efendid. ? - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mustafa Tand. 15 Mayıs 1944 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BİLGİÇ DEDE, Ali Gökalpd. 1913 - ö. 07.10.1981Madde AdıGörüntüle
17RIFKÎ, Bahâüddin-zâde Efendid. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
18Mustafa Tand. 15 Mayıs 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle