SEYFÎ, Osmân Bey

(d. ?/? - ö. 1264/1847/48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri’de doğdu. Asıl ismi Osmân Seyfî’dir. Selçuklular zamanında bu bölgeye yerleşen Bürüngüz oymağına bağlı bir aileye mensuptur. Yüksek tahsilini ve hat derslerini tamamladıktan sonra kâtiplik mesleğine atıldı. Bazı vezirlerin yanında kâtiplik yaptıktan sonra Bağdat valisi Ali Rıza Paşa’nın divan kâtipliğinde de bulunan şairin uhdesine ikinci sınıf yüksek rütbeyle şark vilayetleri defterdarlığı, sonra 1263/1846-47’de Kütahya defterdarlığı verildi. 1264/1847-48 yılında Kütahya’da öldü. Şair Behçet Kemal Çağlar, Osmân Seyfî’nin oğlunun torunudur. Fatîn, tezkiresinde bildirildiğine göre divan oluşturacak sayıda şiiri vardır. Ali Rıza Önder ise bir Dîvân sahibi olduğunu bildirmektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 205-206.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yayınları. 134-136.

Köksal, M. Fatih (2007). “Seyfî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi. C.7. Ankara: AKM Yay. 584.

Palamutoğlu, Mehmet (1978). Ahmed Nazîf, Kayseri Tarihi (Mir’ât-ı Kayseriyye). Kayseri. 173.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Seyfî”. C.7. İstanbul: Dergâh Yay. 554.

 Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C.4. İstanbul. 2767.

 Yücelen, Hilmi (1973). Türk Malî Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Antolojisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası. 327.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.09.2013
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çekeli tuğ-ı vezâret ile râyet perçem

İttihâz itdi fes iklimin eyâlet perçem

Çekilince ruhuna hatt-ı şerîf ol şûhun

Yine kesb eyledi rif‘atle sadâret perçem

Ulaşur Çîn ile Maçîn’e dahi Sûdân'a

Zulümâta el atup eyler imâret perçem

Dökülüp mâh-ı ruhı münhasif itmiş birden

Koparır başımıza şimdi kıyâmet perçem

Nice bin dilleri berbâd u perîşân itdi

Dolaşır gerdene âşüfte-kıyâfet perçem

Buna zihnim dolaşır mu‘cize mi yâ efzûn

Ser-i her mûyuna bend itdi bin âfet perçem

Buna perçem mi dinür sanki bir ejderhâdır

İdiyor dahme-i hüsn üzre nezâret perçem

O şehin milket-i ma‘mûre-i hüsn ü ânın

Heme ân itmededir hıfz u himâyet perçem

Bana zencîr-i cünûn oldu yüzü ağ olsun

Bu vecihden bize bahş eyledi şöhret perçem

Seherî âh-ı cigergâh ile olmuş tel tel

Yine kesb eyledi bir başka letâfet perçem

Dil-i sevdâ-zedemiz şâne misâli Seyfî

İdeli yârelidir bahs u hikâyet perçem

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 205.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FAHRANÎ, Fahrettin Dolgund. 15.02.1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Kenan Yarard. 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VEHBÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FAHRANÎ, Fahrettin Dolgund. 15.02.1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Kenan Yarard. 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VEHBÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FAHRANÎ, Fahrettin Dolgund. 15.02.1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Kenan Yarard. 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VEHBÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FAHRANÎ, Fahrettin Dolgund. 15.02.1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Kenan Yarard. 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
13VEHBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAHRANÎ, Fahrettin Dolgund. 15.02.1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kenan Yarard. 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FAHRANÎ, Fahrettin Dolgund. 15.02.1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Kenan Yarard. 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle