ŞEYHÎ (LÂLÎ,) Şeyh Mehmed Memiş Efendi

(d. ?/? - ö. 1723-24/1136)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul Eyüp’te doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Ali Efendi’nin oğludur. Memiş Efendi unvanıyla meşhur oldu. Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi Yusuf Efendi’nin müridi oldu. 1080/1669-70 yılında Yusuf Efendi’nin ölmesi üzerine Beşiktaş Mevlevî-hanesi şeyhliğine getirildi. 56 yıl burada şeyhlik yapan Şeyhî, 1136/1723-24 yılında vefat etti. Nahîfî Süleyman Efendi, ölümüne “Nahîfiyâ dem-i fevtinde düşdi bir târîh / Memiş Efendi’ye cây ola cennet-i a’lâ” beytini tarih olarak düşürmüştür. Mezarı Beşiktaş Mevlevihanesi’ndedir.

Şeyhî mahlasıyla şiirler yazan Mehmed Memiş Efendi’nin, herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1598.

Ali Enver (1309). Semâ-hâne-i Edeb. İstanbul. 109.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 324-25.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 176.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 258-60.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 520.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vakâyiü’l-Fudalâ II-III. Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 681-82.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aşk âdemi sultân-ı cihân eyleyemez mi

Himmetle yahud kutb-ı zamân eyleyemez mi

Erbâb-ı fenâ raks iderek hırkası içre

Bir lu’b ile nüh tâsı nihân eyleyemez mi

Bir kez felek-i süfleye baş egmedi yohsa

Bahtım güneşi sa'd-ı kırân eyleyemez mi

Deryâları tûfân-ı bükâda dil-i mahzûn

İki göz arasında revân eyleyemez mi

Bir kıt’a degildir dil-i çâlâkime eflâk

Şeyhî dilese tayy-i mekân eyleyemez mi

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 259.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Doğum YeriGörüntüle
2Adli Morand. 1919 - ö. 1981Doğum YeriGörüntüle
3AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
4Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
5Adli Morand. 1919 - ö. 1981Doğum YılıGörüntüle
6AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Ölüm YılıGörüntüle
8Adli Morand. 1919 - ö. 1981Ölüm YılıGörüntüle
9AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Adli Morand. 1919 - ö. 1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Madde AdıGörüntüle
14Adli Morand. 1919 - ö. 1981Madde AdıGörüntüle
15AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle