ŞEYHÎ, La'lî-zâde Şeyh Mehmed Efendi b. La'lî-zâde İbrahim Efendi

(d. 1050/1640-41 - ö. Cemaziyelevvel 1118/Ağustos-Eylül 1706)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1050/1640-41 yılında doğdu (Kurnaz 2001:2192/519). Asıl adı Şeyh Mehmed olup, La'lî-zâde diye tanındı (İnce 2005: 441). Bağdat valisi Deli Hüseyin Paşa'nın divan efendisi La'lî-zâde İbrahim Efendi'nin oğludur (Kurnaz 2001:2192/519, İnce 2005: 441). Refdî mahlasıyla şiirler yazan Kerim-zade'nin babasıdır (İnce 2005: 441). Kogacı Dede imtihanında Minkarî-zâde Yahya Efendi'den mülâzım oldu. Müderrislik yaptı. Sonra Mekke, İstanbul kadılığına ve Anadolu kazaskerliğine atandı (Kurnaz vd. 2001:2192/519). Bir ara Kıbrıs'a sürgün edildi. Kıbrıs'ta Cemaziyelevvel 1118/ Ağustos-Eylül 1706'da vefat etti (İnce 2005: 441). Sâmiî Abdülkerim Efendi vefatına aşağıdaki tarihi söylemiştir:

Ol fâzıl-ı yegâne pesendîde-i enâm/Acizter idi vasf-ı kemâlinde hâs u âm

Azm-i serây-ı âhiret etdikde târîhi/ Abdü'l-kerîm Efendi'ye firdevs ola makâm" (İnce 2005: 441)

 Ayasofya Camii civarına defnedildi. Mecma-ı Şuarâ'nın vefat tarihini 1119 /1707-08 göstermesi yanlıştır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mecma'-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Sirâceddîn. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.12.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kâzım Karabekird. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948Doğum YeriGörüntüle
2Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Doğum YeriGörüntüle
3VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Doğum YeriGörüntüle
4Kâzım Karabekird. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948Doğum YılıGörüntüle
5Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Doğum YılıGörüntüle
6VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
7Kâzım Karabekird. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948Ölüm YılıGörüntüle
8Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Ölüm YılıGörüntüle
9VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Ölüm YılıGörüntüle
10Kâzım Karabekird. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948MeslekGörüntüle
11Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983MeslekGörüntüle
12VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693MeslekGörüntüle
13Kâzım Karabekird. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kâzım Karabekird. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948Madde AdıGörüntüle
17Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Madde AdıGörüntüle
18VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Madde AdıGörüntüle