SİNÂN

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sinân Germiyanlı (Kütahya)’dır. Onun hakkında bilgi veren tek kaynak Mecdî’nin Hadâyıku’ş-Şakâyık’ıdır. Mecdî, “Şair Sinân” olarak anıldığını belirttiği Sinân’ın ailesi ve doğum tarihi hakkında bilgi vermemiştir. Molla Hüsrev’in talebesi olduğuna işaret ettiği şairi, “kendisini ilme adamış, vaktini ilim yolunda harcayan bir kimse” olarak tanıtmıştır (Özcan 1989: 294). Tokat’taki Sultâniye Medresesi’nin ilk müderrisi olan Sinân, Tokat’ta müderrislik yaptıktan sonra Sahn-ı Semân medreselerinden birinin müderrisliğine getirilmiştir. Vikâye şerhi Sadrü’ş-Şer’iyye’ye bir Hâşiye yazmıştır. Mecdî’nin anlattığına göre Sultan II. Murâd, Sinân ile hemşehrisi Şeyhî'den hamse yazmalarını isteyerek onları imtihan etmiş, Sinân da yazdığı Hüsrev ü Şîrîn’den bin beyti padişaha sunmuş, çok beğenen padişah şaire sınırsız bağışta bulunmuştur. Bu ganimetle memleketine giderken yolda eşkiyalar tarafından soyulmuş, çok üzüldüğü bu olayın üstünden fazla zaman geçmeden ölmüştür. Sinânın, Ömer bin Mezîd’in Mecmû’atü’n-Nezâ’ir’inde bulunan şiiri Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde de aynen mevcuttur.

Kaynakça

Canpolat, Mustafa (hzl.) (1982). Ömer b. Mezîd, Mecmû’atü’n-Nezâ’ir. Ankara. TDK Yay.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013].

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakâik (Şakâiku’n-Nu’mâniye ve Zeyilleri). C. 1. İstanbul Çağrı Yay.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 19.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel 

Esîr ü bende-fermânı yana bir şâh-ı sultânun

Gönülden olmışam yârı urup terkin ser ü cânun

Aceb budur ki başumdan belâsı seyli aşupdur

Düşüpdür içüme dün gün yanar şevki odı anun

Ne cevherdür aceb la’lün ki hîç olmaz dürer peydâ

Meger kim vâkıfı Hak’dur yana ol sırr-ı pinhânun

Benüm kasdum durur dâyim senün şol nergis-i mestün

Beni kan agladur her dem senün şol la’l-i handânun

Saçınun küfrini sevdüm elümde ihtiyârum yok

Beni ma’zûr dut zâhid eger var ise îmânun

Karâr u sabr kalmadı göñülde zülf[i] ucından

Bu müşkildür ki ben kaldum gamında bu perîşânun

Bu resm ile ki sen kurdun kemân peyveste kaşundan

Münâsib gamzen okına Sinân’un cânı kurbânun

 Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013]. 1505.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Doğum YeriGörüntüle
2Eren, Burhand. 02 Mayıs 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Doğum YeriGörüntüle
4SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Doğum YılıGörüntüle
5Eren, Burhand. 02 Mayıs 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Doğum YılıGörüntüle
7SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Ölüm YılıGörüntüle
8Eren, Burhand. 02 Mayıs 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Ölüm YılıGörüntüle
10SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?MeslekGörüntüle
11Eren, Burhand. 02 Mayıs 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80MeslekGörüntüle
13SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Eren, Burhand. 02 Mayıs 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Madde AdıGörüntüle
17Eren, Burhand. 02 Mayıs 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Madde AdıGörüntüle