SİNÂN, Sinan Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
17. yüzyıl divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

17. yüzyıl divan şairlerinden Sinan Çelebi, aslen Manastırlıdır. Yaşadığı çevre ve ailesi hakkında yeterli bilgi yoktur.
Muallimzade’den mülazım olan Sinan Çelebi iyi bir eğitim almış, Rumeli bölgesinde değişik yerlerde kadılık görevinde bulundu (Kutluk 1997: 130). Mesleğinde çok başarılı olması dolayısıyla çevresinde sevilen, saygı duyulan, yaptığı işlerde kendisinden razı olunan bir kişi olarak şöhret bulmuştur (Kutluk 1989: 490-491). Görevindeki ciddiyetinden dolayı, çoğu zaman zalimlerle karşı karşıya kaldı.
Ölüm tarihi de tam olarak bilinmeyen Sinan Çelebi’nin tek eseri Yusuf u Züleyha mesnevisidir (Şemseddin Sâmi 1894: 2634). Tezkirelerin ittifakla belirttiği ve örnek beyitler alıntıladığı bu eser henüz ele geçmemiş, kayıp eserler listesinde yer almıştır (Şanlı 2010: 1333-1334). Mesnevisi haricinde başka şiirleri de olduğu ihtimal dahilindedir.

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (1989). Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. C. I. Ankara: TTK Yay.

Kutluk, İbrahim (1997). Beyânî Mustafa bin Carullah Tezkiretü’ş-Şuara. Ankara: TTK Yay.

Şanlı, İsmet (2010). “Molla Câmî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sının Bilinmeyen İki Türkçe Şerhi”. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 5/1: 1328-1345.

Şemseddin Sâmi (1894/ 1311). Kâmûsü'l-âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN
Yayın Tarihi: 17.07.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Didüm ki evvelâ meye lâzım olan nedür
Bir pîr işitdi didi ki evvel bahâr ola

Bâg-ı cihânda ‘ıyş idegör bir dem ola kim
Güller yirinde yeller eser rûzgâr ola

(Kutluk, İbrahim (1989). Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. C. I. Ankara: TTK Basımevi. 491.)

Yusuf u Züleyhâ'dan

1

Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün fe‘ilün
Görmesem Yûsufı eger bir ân
Görinür kirpigüm gözüme sinân

Dilemem dûr ola yüzime yüzi
Yine koynumda yaraşur bu kuzı

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 453.)

2

Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün fe‘ilün
Garaz-ı fâsidi miyâne idi
Ortalıkda kemer bahâne idi


(Kutluk, İbrahim. (1989). Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. C. I. Ankara: TTK Yay. 491.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceDoğum YeriGörüntüle
2NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ, Ebûbekird. ? - ö. 1803Doğum YeriGörüntüle
4MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
5NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ, Ebûbekird. ? - ö. 1803Doğum YılıGörüntüle
7MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceÖlüm YılıGörüntüle
8NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ, Ebûbekird. ? - ö. 1803Ölüm YılıGörüntüle
10MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceMeslekGörüntüle
11NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77MeslekGörüntüle
12HÂFIZ, Ebûbekird. ? - ö. 1803MeslekGörüntüle
13MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ, Ebûbekird. ? - ö. 1803Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceMadde AdıGörüntüle
17NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ, Ebûbekird. ? - ö. 1803Madde AdıGörüntüle