SİPAHÎ /SİYAHÎ, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1651-52/1062)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Saraybosna'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Şeyhî, Mucîb ve Safâyî, mahlasını "Sipâhî" (Özcan 1989: 1/671; Çapan 2005: 118; Altun 1997: 36); Mehmed Süreyya ve Seyyid Rızâ ise "Siyâhî" olarak verir. (Zavotçu 2103: 50; Mehmed Süreyya 1311: 3/l18) Tuhfe-i Nâilî ve Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde ise her iki mahlasla ayrı ayrı kaydedilmiştir. (Kurnaz vd. 2001: 1/415; İpekten vd. 1988: 449, 451). Sipâhî, İstanbul'a gelip öğrenim gördükten sonra Dîvân-ı Hümâyûn kâtibi oldu (Çapan 2005: 270). Husrev Paşa (vez. 1630-1631) ve Hâfiz Paşa (vez. 1625-26; 1631-32)'ya mersiyeler söylediği kaynaklarda kayıtlıdır. 1062/1651-52 yılında vefat eden Sipâhî'nin mürettep Dîvân'ı vardır. (Çapan 2005: 270)

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Altun, Kudret (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri-“Vakâyiü’l-Fudalâ". C. 1. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Kûyuna var o mehün eyle feryâd u efgân

N'ola bu hâl ile ey dil ola vasla imkân

Derdüme çâre benüm şarâb-i la'l-i lebidür

Fâ'ide yok eğer eylerse devâlar Lokman (Çapan 2005: 270; Özcan 1989: 671)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂNÎ, Tarakzâde Salih Ş.Efendid. ? - ö. 1602-03Doğum YeriGörüntüle
3CÛDÎ, Mehmed Çuhacîzâded. ? - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
4RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂNÎ, Tarakzâde Salih Ş.Efendid. ? - ö. 1602-03Doğum YılıGörüntüle
6CÛDÎ, Mehmed Çuhacîzâded. ? - ö. 1815Doğum YılıGörüntüle
7RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂNÎ, Tarakzâde Salih Ş.Efendid. ? - ö. 1602-03Ölüm YılıGörüntüle
9CÛDÎ, Mehmed Çuhacîzâded. ? - ö. 1815Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞÂNÎ, Tarakzâde Salih Ş.Efendid. ? - ö. 1602-03MeslekGörüntüle
12CÛDÎ, Mehmed Çuhacîzâded. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂNÎ, Tarakzâde Salih Ş.Efendid. ? - ö. 1602-03Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CÛDÎ, Mehmed Çuhacîzâded. ? - ö. 1815Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞÂNÎ, Tarakzâde Salih Ş.Efendid. ? - ö. 1602-03Madde AdıGörüntüle
18CÛDÎ, Mehmed Çuhacîzâded. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle