SIRRÎ, İsa Sırrî Efendi

(d. ?/? - ö. 990/1582)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Vardar Yenicesi’nde doğdu. Asıl adı İsa’dır. Eğitimini tamamlayarak Şâh Efendi’den mülazım oldu. Rumeli’nin kenar şehirlerinde müderrislik yaptıktan sonra kadı oldu. Gelibolulu Âlî, 993/1585 yılında Erzurum’a defterdar olarak görevlendirildiğinde Sırrî’yi de üç yüz akçeyle Trabzon’da kadı bulduğunu söyler. Âlî’nin bu ifadesinden Sırrî’nin, 993/1585 yılından sonra öldüğü anlaşılmaktadır. Mehmed Süreyyâ ve Riyâzî ise şairin ölüm tarihini 990/1582 olarak verir.

Kaynaklarda herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi verilmeyen Sırrî, tezkireciler tarafından övülen bir şairdir. Sırrî ile birlikte ilim tahsili yaptığını ve birlikte beğenilen şiirler yazdıklarını söyleyen Gelibolulu Âlî, yine bir mecliste Sırrî, Bâkî, Rûhî ve Rümûzî ile aralarında geçen bir latifeyi anlatır. Bu latifeden hareketle Sırrî’nin yaşadığı dönemdeki şairlerle görüşüp bir araya geldiği anlaşılmaktadır. Sohbetinin nazmına galip geldiğini söyleyen Ahdî ise Sırrî’nin şiirlerinin nefis, sözlerinin selis ve parlak olduğunu belirtir. 

Kaynakça

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.12.2013].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.12.2013].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî, Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 89b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 59a.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 07.01.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âdemler öldürür gözün ey şûh-ı şîve-kâr

Dilerse vechi var ana şehbâz-ı cân şikâr

 

Vasf eylemege kaddüni ey serv-i hoş -hırâm

Gönline girdi bahr ü berün hayli cûy-bâr

 

Gülzâr-ı vasla salmadı hayfâ nesîm-i lutf

Hâküz yolunda bir sanemün nîce rûzgâr

 

Bir zerre yüzüne sînededür âftâbımuz

Bir katre yüzün eylemişüz bahrı der-kenâr

 

Sırrî gibi bir âfet-i can mübtelâsıyuz

Had yok belâya cevr ü cefâyise bî-şümâr

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 345-46.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAZLÎ, Vardarlı Fazlîd. ? - ö. 1636-37\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
2MEHMED, Vardarî Şeyh-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1645Doğum YeriGörüntüle
3SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Doğum YeriGörüntüle
4FAZLÎ, Vardarlı Fazlîd. ? - ö. 1636-37\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
5MEHMED, Vardarî Şeyh-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1645Doğum YılıGörüntüle
6SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Doğum YılıGörüntüle
7FAZLÎ, Vardarlı Fazlîd. ? - ö. 1636-37\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
8MEHMED, Vardarî Şeyh-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1645Ölüm YılıGörüntüle
9SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Ölüm YılıGörüntüle
10FAZLÎ, Vardarlı Fazlîd. ? - ö. 1636-37\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED, Vardarî Şeyh-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1645Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FAZLÎ, Vardarlı Fazlîd. ? - ö. 1636-37\'den sonraMadde AdıGörüntüle
14MEHMED, Vardarî Şeyh-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1645Madde AdıGörüntüle
15SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Madde AdıGörüntüle