SIRRÎ PAŞA, Konyalı

(d. 1802/1217 - ö. 1854 ds./1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1217/1802 yılında Konya'da doğdu. Halepli Melik Ahmed Paşa-zâde Osman Paşa'nın oğludur. Sarayda kapıcıbaşılık yaptı. Sonra diğer bazı devlet görevlerinde bulundu. 1260/1844'te mîrü'l-ümerâlık rütbesiyle Van kaymakamlığına, sonra Kars kaymakamlığına, 1266/1849'da Yemen defterdarlığına atandı. Bir sene sonra rütbe-i vezaretle Yemen valiliği görevine getirildi. 1268/1851 senesinde bu görevinden ayrılarak İstanbul'a döndü. İstanbul'a döndükten bir süre sonra 1270/1853 tarihinde Anadolu ordu-yı hümayununa memur olmuş idi. Ölüm yeri ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Fatîn Tezkiresi'nin yazıldığı yıllarda (1271/1854) hayatta idi. Bu tarihten sonraki bir tarihte ölmüş olmakla birlikte ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

Fatîn'e göre dirayetkâr bir vezir olup şiirleri övgüye ve kabule layıktır (1271: 191).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Keşf-i râz eyler isem kâse-i dünyâ tutuşur

Ketm ider isem eger dilde süveydâ tutuşur

İrişür dûd-ı şerer-nâk-i dilim eflâke

Sûziş-i âhım ile atlas-ı mînâ tutuşur

Kad-i mevzûnunu yâd eyleyerek gülşende

Âh-ı serd itsem eger serv-i dilârâ tutuşur

Sen o dem itmiş idin hasret ile bağrımı nâr

Bu o âteş ki begim sönmedi hâlâ tutuşur

Sırriyâ yazsam eğer sûz-ı dili ahbâba

Kilk ü evrâk yanup ma'nî-i imlâ tutuşur

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 190.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Obuz, Muammerd. 1914 - ö. 1991Doğum YeriGörüntüle
2Öcal, F. Cemal Oğuzd. 1913 - ö. 4 Aralık 1971Doğum YeriGörüntüle
3Vartan İhmalyand. 22 Mart 1913 - ö. 29 Ocak 1987Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendid. 1802-03 - ö. 1867-68Doğum YılıGörüntüle
5RAHMÎ, Harputlu Hoca Rahmî Efendid. 1802 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
6SEDAYÎ BABA, Pir Sedayîd. 1802 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
7Ziya (İSTANBUL)d. 1840 - ö. 7 Mayıs 1854Ölüm YılıGörüntüle
8HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9NUSRET, Mehmed Nusret Beyd. 1833 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915'ten sonraMeslekGörüntüle
11SEFİLÎ/ KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendid. 1870 ? - ö. 1937 ?MeslekGörüntüle
12Aydoğmuş, Günerkand. 1 Eylül 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÎN, Hacı Mehmed Emîn, Ortaköylüd. ? - ö. 1911 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÛŞENÎ, Dede Ömerd. 1407? - ö. 1487Madde AdıGörüntüle
17FİRDEVSÎ, Firdevsî Çelebid. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle
18ABDÎ, Abdülhayd. ? - ö. 1705Madde AdıGörüntüle