SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendi

(d. 1815/1230 - ö. 1854/1270)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Şerîf Sırrî Efendi’dir. Şiirlerinde Sırrî mahlasını kullandı. Sicill-i Osmânî ve Riyâz-ı Belde-i Edirne’ye göre 1230/1815 yılında (Aktan vd. 1996: 15; Adıgüzel 2008: 194), Fatîn Tezkiresi ve Tuhfe-i Nâ’ilî’ye göre 1239/1824 yılında (Fatîn Dâvud 1271: 192; Kurnaz vd. 2001: 424) Edirne’de doğdu. Medrese öğrenimi görüp müderrislik ve kadılık yaptı. Sicill-i Osmânî'ye göre 1270/1854 tarihinden sonra (Aktan vd. 1996: 15), Riyâz-ı Belde-i Edirne’ye göre 1270/1854 yılının ortalarında (Adıgüzel 2008: 194) vefat etti.

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (hzl.) (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarhi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Murabba
Hamdü-lillah irdi şimdi sûr ile leyl-i berât
Âlemi nûr ile tezyîn eyledi zî-kâinat
Kim anın üftâdesidir eylesin âli-himem
Fahr-ı âlem aşkına virsin bize dârü’n-necât


Vuslatın va‘d eyledi ol gicede şâhım benim
Hulf idüp göstermedi rûyun bile mâhım benim
Şâd olup hande nedir artmakdadır âhım benim
Eşk-i çeşm-i cevr ile oldu begim nehrü’l-Fırat

Bilmezem ağyâr mı geçdi ol mürüvvet kânına
Yanarım pervâneveş şol ateş-i sûzânına
Görsen ey meh rahm iderdin hecr-i dil nâlânına
Ne olur bir bûsecik ihsân ideydin iltifât

Kâil idim bir nazar kılsan perîşân hâlime
Lutf idüp köhne berâtım virse idin elime
Vuslatı ress olsa hiç gam gelmez idi bâlime
Böyle bir mehveş ki Sırrı yok imiş aslâ sebât
Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarhi: 10.07.2014]. 219.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilîzâded. ? - ö. 1716-17Doğum YeriGörüntüle
2Ateş, Nurgüld. 18 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Tezcan Dertsiz, Özlemd. 31 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Doğum YılıGörüntüle
5AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
6BURHANd. 1815 - ö. 1897/98Doğum YılıGörüntüle
7ZİKRÎ, Zikrî İbrahim, Küçük Ağad. 1795 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. H.1270/M.1854-55Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâded. 1776 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÜLHÂDÎ BİN BEKR, el-Vardârîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11GAMÎd. ? - ö. 1497/98MeslekGörüntüle
12Arabzâde/Sa'dî, Sa'dullah Sa'dî Efendid. 1767 - ö. 1843MeslekGörüntüle
13NEŞ'ETd. 1836 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hoşyâr Kadınd. ? - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÎ, Himmetzâded. 1640 - ö. 1710Madde AdıGörüntüle
17ZİKRÎ, Zikrî Ebû Bekir Ağad. ? - ö. 1688-89Madde AdıGörüntüle
18SÜHEYLÎ, Mustafa Süheylî Çelebid. ? - ö. 1699Madde AdıGörüntüle