SÜBÛTÎ, Seyyid Sübûtî Efendi

(d. ?/? - ö. 950/1543-44)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karaman’da doğdu. Peygamber soyundandır. Bir müddet eğitim aldıktan sonra İstanbul’a gelerek Karaman Pazarı’nda macun ve şurup dükkânı açtı. Açtığı bu dükkân, Zâtî’nin dükkânından sonra dönemin ileri gelenlerinin ve şairlerin toplanma yeri oldu. Bir ara dükkânını kapatarak Merhaba Çelebi’yle birlikte Şam ve Halep’e gitti. Ancak vatan hasretine dayanamayarak memlekete dönüp dükkânını tekrar açtı. Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairlerinden olan Sübûtî’nin ölüm tarihi Tuhfe-i Nâilî ve Sicill-i Osmânî’de 950/1543-44 olarak gösterilmektedir.

Sübûtî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Kaynaklar, şairin hayattayken birkaç defa Dîvân oluşturduğunu, ancak yazdığı şiirleri beğenmediği için bunları yaktığını belirtmektedir. Gelibolulu Âlî, Sübûtî’nin yazdığı bu şiirlerin beğenilmediğini, bu yüzden de mecmualara girmediğini söylese de çeşitli mecmualarda şairin şiirlerine rastlanmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Bilgin, Üzeyir (2002). Pervane Beg Nazire Mecmuası (131a-164b). Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin  Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi, Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.01.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şarâbun la’l-i yâra nisbeti var

Ayakda kalmış ammâ hurmeti var

 

Okır vasf-ı gülistânı seher-hîz

Zebân-ı bülbülün hoş sür’ati var

 

Güneş kim yüzi yirde oldugıy-çün

Felek baş üzre tutar ‘izzeti var

 

Meyi gör sâkî başdan çıkdugıy-çün

Ayaga saldı devrân zilleti var

 

Sübûtî her kimi sevse be hey yâr

Mecâl virmez koçar hoş ‘âdeti var

Bilgin, Üzeyir (2002). Pervane Beg Nazire Mecmuası (131a-164b). Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 24.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NESRÎ, Nesrî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İBRAHİM ŞAŞMAd. 10.09.1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1622Doğum YeriGörüntüle
4NESRÎ, Nesrî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İBRAHİM ŞAŞMAd. 10.09.1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1622Doğum YılıGörüntüle
7NESRÎ, Nesrî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İBRAHİM ŞAŞMAd. 10.09.1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1622Ölüm YılıGörüntüle
10NESRÎ, Nesrî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11İBRAHİM ŞAŞMAd. 10.09.1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1622MeslekGörüntüle
13NESRÎ, Nesrî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRAHİM ŞAŞMAd. 10.09.1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1622Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NESRÎ, Nesrî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İBRAHİM ŞAŞMAd. 10.09.1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1622Madde AdıGörüntüle