SÜHÂYÎ

(d. ?/? - ö. 1534 ?/941 ?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bugünkü adı Serez olan Siroz’da dünyaya geldi. Sipahî zümresindendir. Yavuz Sultân Selîm ve Kânûnî Sultân Süleymân dönemlerinde yaşamıştır. Âşık Çelebi’nin “Irakeyn seferinde Ferîdî ile bir yılda İstanbul’da fevt olmuş” (Meredith-Owens 1971: 163a) dediği şairin ölümünü, Kınalı-zâde Hasan Çelebi de “Irakeyn seferi eyyâmında” (Kutluk 1989: 493) diye teyit ettiğine göre Sühâyî, bu seferin gerçekleştiği 941/1534 yılında vefat etmiş olmalıdır. Tezkirelerde hakkında çok az bilgi verilmekte, eseri veya sanatı üzerinde yorum da yapılmamaktadır. Sühâyî’nin Eğridirli Hâcı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde 2, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 19 ve Pervâne Bey Mecmû’ası’nda 14 şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Meredith-Owens, G. M. (hzl.) (1971). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-şu’arâ (Meşâ’irü’ş-şu’arâ or Tezkire of Âşık Çelebi). London: Brydone Printers Ltd. vr. 163a.

Eğridirli Hacı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi. No. 5782. vr. 115b, 222a.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 15.09.2013].

Köksal, M. Fatih (2007). “Sühâyî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 654.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 3. İstanbul.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddîn. Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Neseb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. Süleymaniye Kütüphanesi. Hâlet Efendi. No. 628. vr. 262b.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 22b, 82b, 109b…

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Sühâyî”. İstanbul: Dergâh Yay. 59.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 13.10.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tîr atar kavs-ı kuzah alup ele meh-pâreler

Tabla gibi ana âşık gögsin açmış pâreler

Her kaçan tîr ü kemân alsa ele o kaşı yâ

Zih sadâsından bana kulak kabardur yâreler

Göge çıkdı ebr-i âhum göz yaşın yirden alup

Tâ ki yirce gökce sen meh-pâreye yalvaralar

Göre tururken şunun gibi güzel dil-berleri

Bi’llahî avret severler er midür zen-bâreler

Sen gelince meclis-i uşşâka sâgar içmege

Göklere atar külâhın şevkden âvâreler

Zülfünün âvâresi olduk didük dil-ber didi

Hâline çulına bak ey onmaduk bî-çâreler

Zülf ü ruhsârun Sühâyî yıllar ile ögemez

Gice gündüz gerçi kim evrâk u defter karalar

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 15.09.2013]. 691.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EVLİYÂZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
2SÂFÎ, Dervîş Sâfî Efendid. ? - ö. 1688Doğum YeriGörüntüle
3NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
4EVLİYÂZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Doğum YılıGörüntüle
5SÂFÎ, Dervîş Sâfî Efendid. ? - ö. 1688Doğum YılıGörüntüle
6NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7EVLİYÂZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Ölüm YılıGörüntüle
8SÂFÎ, Dervîş Sâfî Efendid. ? - ö. 1688Ölüm YılıGörüntüle
9NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10EVLİYÂZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂFÎ, Dervîş Sâfî Efendid. ? - ö. 1688Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EVLİYÂZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle
14SÂFÎ, Dervîş Sâfî Efendid. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle
15NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle