ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1717-18/1130)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Çene Efendi olarak meşhur olmuştur. İstanbul'da Emir Buharî Camii'nin hatibi ve döneminin tanınmış mevlidhan ve na'thanlarındandı. Nesih ve sülüs yazıda ustadır. Mûsikîde beste ve yeni icatlara kadirdir. Ok atmakta da ustadır. (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 3/180). Sâlim, şairin şiirlerinin içeriğini "sûfiyâne ve şeyhâne" olarak bildirir. Nitekim Sâlim'in şairden verdiği örnek de "İlâhî" dir. Safâyî, Sâlim'in verdiği iki beyte, üç beyit daha eklemiştir. (İnce 2005: 440; Çapan 2005:323)

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.03.2014

Eserlerinden Örnekler

İlâhî

Tâlib-i Mevlâ olan kul kendini pinhân ider

Halvet eyler yine dilden 'âlemi seyrân ider

Kimseye kalmaz recâsı bu bekâsız dünyâda

Ol kişi kim 'arz-ı hâlin dergeh-i rahmân ider

Sa'y edersen şerine peygamberin Kurân ile

Bu sülûkun cânını bil lâyık-ı cânân ider

Kâim ol dîvân-ı Hak'da dâimâ kullukda sen

Müşkilâtın her umûrunda Hudâ âsân ider

Kimseye etme Şühûdî gel hakâretle nazar

Bir gedâyı Hak dilerse 'âleme sultân eder

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.323)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kayacan, Feyyazd. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Doğum YeriGörüntüle
2HALİL HOCAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YeriGörüntüle
4Kayacan, Feyyazd. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Doğum YılıGörüntüle
5HALİL HOCAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YılıGörüntüle
7Kayacan, Feyyazd. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Ölüm YılıGörüntüle
8HALİL HOCAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Ölüm YılıGörüntüle
10Kayacan, Feyyazd. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993MeslekGörüntüle
11HALİL HOCAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32MeslekGörüntüle
13Kayacan, Feyyazd. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALİL HOCAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kayacan, Feyyazd. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Madde AdıGörüntüle
17HALİL HOCAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle