ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1130/1717-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Çene Efendi olarak meşhur olmuştur. İstanbul'da Emir Buharî Camii'nin hatibi ve döneminin tanınmış mevlidhan ve na'thanlarındandı. Nesih ve sülüs yazıda ustadır. Mûsikîde beste ve yeni icatlara kadirdir. Ok atmakta da ustadır (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 3/180). Sâlim, şairin şiirlerinin içeriğini "sûfiyâne ve şeyhâne" olarak bildirir. Nitekim Sâlim'in şairden verdiği örnek de "İlâhî" dir. Safâyî, Sâlim'in verdiği iki beyte, üç beyit daha eklemiştir (İnce 2005: 440; Çapan 2005:323).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.03.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhî

Tâlib-i Mevlâ olan kul kendini pinhân ider

Halvet eyler yine dilden 'âlemi seyrân ider

 

Kimseye kalmaz recâsı bu bekâsız dünyâda

Ol kişi kim 'arz-ı hâlin dergeh-i rahmân ider

 

Sa'y edersen şerine peygamberin Kurân ile

Bu sülûkun cânını bil lâyık-ı cânân ider

 

Kâim ol dîvân-ı Hak'da dâimâ kullukda sen

Müşkilâtın her umûrunda Hudâ âsân ider

 

Kimseye etme Şühûdî gel hakâretle nazar

Bir gedâyı Hak dilerse 'âleme sultân eder

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 323)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3REV'Î, HÂCİB-ZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Doğum YeriGörüntüle
4İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6REV'Î, HÂCİB-ZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Doğum YılıGörüntüle
7İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9REV'Î, HÂCİB-ZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Ölüm YılıGörüntüle
10İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
12REV'Î, HÂCİB-ZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689MeslekGörüntüle
13İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REV'Î, HÂCİB-ZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ömer F. Oyald. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18REV'Î, HÂCİB-ZÂDE MEHMED REV'Î EFENDİd. ? - ö. Mart-Nisan 1689Madde AdıGörüntüle