SUN’Î, Debbağ-zâde, Sun'ullah Sun'î Efendi

(d. ?/? - ö. 1100/1688)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Debbağ Şeyh Mahmud Efendi'nin oğludur. Sultan III. Mehmed, IV. Murat ve Sultân Süleyman Han zamanında şeyhülislâm olan Debbâg-zâde Mehmed Efendi'nin kardeşidir. Minkârî-zâde Yahya Efendi’den mülâzım oldu. Ramazan 1087/ Kasım-Aralık 1676'da Çatalcalı Ali Efendi'den ibtidâ-i hâric elli rütbesiyle Defterdâr Yahyâ Efendi Medresesi'ne, Zilhicce 1091/Aralık-Ocak 1680-81'de hareket-i hâric ile Siyâvuş Paşa Medresesi'ne, Rebiülâhir 1093/Nisan-Mayıs 1682'de Kürkçübaşı Medresesi'ne, Rebiülevvel 1096/Şubat-Mart 1685'te Hatice Sultan Medresesi'ne, 1099/1687-88'de Sahn-ı Semân'dan birine atanıp aynı sene Cemaziyelevveli/Mart-Nisan 1688'de Alî Paşa-yı Atîk Medresesi'ne görevlendirildi. Şaban 1099/Haziran 1688'de Süleymâniye'ye görevlendirilip bu görevindeyken Muharrem 1100/ Ekim-Kasım 1688'de vefat etti. Salim, Debbağ-zade Sun'î Efendi'yi bilgili biri olmasının yanında her konuya olumlu yaklaşan, kendine özgü biri olarak tanıtır.

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.09.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Kızarsa tâb-ı mülden Sun‘iyâ rûy-ı ‘araknâki

Verir gülzâr-ı hüsne âb u tâb ol gonca-i ra‘nâ

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 432)

 

Harfü’z-zâdi’l-mu’ceme

Harf-i zâdın hâsılı şâ‘irlerin tahrîr edip

Her birinin eyledik eş‘âr-ı pâkin çün beyân

Eyledik erbâb-ı tab‘a cümle-i i’lâm-ı hâl

Ol gürûhun eyleyip ahvâlini bir bir ‘ayân

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 468.