SUN’Î, Dukagin-zâde Mustafa Bey

(d. ?/? - ö. ?/1546-47\\\'den önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nerede doğduğuna dair elde kayıt bulunmayan Sun’î'nin asıl adı Mustafa’dır. Dukagin-zâdeler ailesine mensup İskender Paşa’nın oğludur. Çaldıran Seferi’nde gösterdiği yiğitlik ve kahramanlıktan dolayı Yavuz Sultan Selim tarafından Trablus sancak beyliğiyle ödüllendirildi. Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Latîfî’nin tezkiresinde Sun’î için “Rahmetullahi aleyh” ifadesini kullanmasından (Canım 2000: 360) hareketle şairin, Latîfî Tezkiresi’nin yazıldığı tarih olan 953/1546-47 yılından önce öldüğü anlaşılmaktadır.

Sun’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde bilgi bulunmamaktadır. Latîfî, Sun’î’nin şairliğini beğenmediğini ifade etmektedir (Canım 2000: 361).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Dinlenmesün ol dil ki odundan eseri yok

Yansun oda ol şem’ k’anun nûr-ı feri yok

 

Yüz sürmeyüben her ki basup geçer izüni

Çıksun gözi anun ki basîret basarı yok

 

xxx

gül ruhlaruna lâle eger olmasa hasret

Bagrında anun neyler idi dâg-ı mahabbet

 

xxx

Yâr anunçün kazıdur hatt-ı gubârın turmaz

Haylî nâzikdürür ol kendüye toz kondurmaz

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay. 361.

 

xxx

Bana ragbet sana nefret virmiş ey zîbâ-cemâl

Sende hüsn bî-nihâyet bende ‘ışk-ı ber-kemâl

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].