TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendi

(d. ?/? - ö. 1020/1611-12)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gelibolu’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Süleyman’dır. Süleyman Tab'î Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi görerek Rumeli kazaskerlerinden Abdurrahman Efendi’den mülâzım oldu. Kadılık yaptıktan sonra Bağdat ve Kıbrıs defterdarı oldu. 1020/1611-12 yılında Halep’te vefat etti. Mezarı Halep’tedir.

Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerinin yer aldığı mürettep Divan’ı vardır (Cunbur 2007: 137).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1608.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tab’i”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 137.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  494.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 385.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 584.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 301a.

Riyazî Mehmet Efendi. Riyazü'ş-Şuara. Nuruosmaniye Kütüphanesi, nu. 3724. vr. 97b.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî). Denizli: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10731,agmpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.06.2014]. 79-80.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 13.06.2014]. 110.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.06.2014]. 18.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 4. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 2996.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

Kûy-ı Leylâyı koyup seyr ide çün sahrâda

Nice Mecnûn dimesün Kaysa kişi dünyâda

Diger

Bâd-ı hevâ-yı âhum ile bahr-ı bî-kenâr

Kalkındı şimdi haylice el virdi rûzgâr

Velehû

Hayli revnak virdi didüm yâre hatt-ı müşg-bâr

Nâz ile geldi didi Tab‘î ne lâzım rîş-hand

Velehû

Fikr-i hatunla bister-i mihnetde hûn-ı dil

Bîmâr-ı ışk olana benefşe şarâbıdur

Velehû

Dik gelmiş idi kâmet-i dildâra sanavber

Âşıklar ana el üşürüp ışk ile yundı

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.06.2014]. 18.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YeriGörüntüle
2AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜKMÎ, Gelibolulu Hükmî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YılıGörüntüle
5AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÜKMÎ, Gelibolulu Hükmî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Ölüm YılıGörüntüle
8AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜKMÎ, Gelibolulu Hükmî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535MeslekGörüntüle
11AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÜKMÎ, Gelibolulu Hükmî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜKMÎ, Gelibolulu Hükmî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Madde AdıGörüntüle
17AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜKMÎ, Gelibolulu Hükmî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle