TAB'Î, Tab'î Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler Tayyarzâde Atâ (Arslan 2010: 248)’nın anlattıklarından ibarettir. Buna göre Tab'î Çelebi olarak tanındı. Enderun’da yetişti. Sultan III. Mehmed devri (1595-1605) şairlerindendir. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 585)’ye göre III. Murad devri (1574-1595) şairlerindendi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Atâ (Arslan 2010: 248)’da şiirlerinden örnek olarak iki beyit yer almaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 248.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tab’î”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 136.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 585.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 20.06.2014
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Âlem ki bildi hazret-i hünkâr bî-haber

Yükler tagıldı kâfile-sâlâr bî-haber

 

Gitdi nizâm-ı şevk-i revâc-ı mu‘âmele

İl müflis oldı nâkıd-ı bâzâr bî-haber

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 248.