TABÎBÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

 Filibe’de doğan şairin asıl adı, Abdî’dir. Beytimur-zâde adında bir imamın oğludur. Tıp alanında eğitim gördü. Bu yüzden Tabîbî mahlasını kullandı (Kılıç 2010: 652, Eyduran 2009: 16). III. Murad dönemi (1574-1595) sonlarında vefat etti (Akbayar 1998: 1608).

Kaynaklarda ­Tabîbî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli şiir mecmualarında bazı şiirlerine rastlanmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C.5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 25.11.2013].

Gökyurt, Aygül (2004). Pervane Beg Nazire Mecmuası (603b-624b). Transkriptli Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Gündoğdu, Betül (2002). Pervane Beg Nazire Mecmuası (30a-67b). Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

İpekten, Halûk (vd.) (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. vr. 55b.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 5. İstanbul: Mihran Matbaası.

Şener, Kısmet Gül (2002). Pervane Beg Nazire Mecmuası (392a-415b), Transkripsiyonlu Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.12.2013

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Ayda yılda bir görinür neyleyem ol âfitâb

Hasretinden dostlar hâlüm harâb oldı harâb

 

Bu cihânı-ı bî-vefânuñ tâc u tahtın terk idüp

Cümlesinden bu dil-i üftâde itdi ictinâb

 

Arzû-yı bûs-ı la’lüñdür beni ser-mest iden

Ortalukda bir kurı efsânedür câm-ı şarâb

 

Nergis-i mestâneñi nergis görelden dilberâ

Hayretinden aynına gelmez anuñ her gice hâb

 

Eylemezse hâlüñ ayn-ı inâyetle nazar

Ey Tabîbî bu cihân içre olur hâlüñ harâb

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. vr. 55b.

Gündoğdu, Betül (2002). Pervane Beg Nazire Mecmuası (30a-67b). Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 233.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Doğum YeriGörüntüle
3CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
4RÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Doğum YılıGörüntüle
6CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Doğum YılıGörüntüle
7RÛHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Ölüm YılıGörüntüle
9CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
10RÛHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805MeslekGörüntüle
12CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543MeslekGörüntüle
13RÛHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÛHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Madde AdıGörüntüle
18CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Madde AdıGörüntüle