TÂBİ'Î ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Tâbi’î’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Dânişmend silkinden Tâbî’î Çelebi fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 12b) ibaresiyle şaire ait bir gazel yer almaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan ölenler ve daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Tâbi’î hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine şair hakkında kayıtlı olan ibareden Tâbî’î’nin danişment olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. vr. 28b-12b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 18.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Leşker-i sabr u karâruñ haylin itdüm târ-mâr

Tîg-i âhumla diyâr-ı ‘aşka oldum şehryâr

Nice yıllardur hevâ-yı ‘aşkuñ ile yeldürür

Bahr-i eşkümde vücûdum zevrakını rûzgâr

Deyr-i dilde her der ü dîvâra tasvîr eyledi

Her sanem nakşını nakkâş-ı mahabbet ey nigâr

Âferîn olsun benüm bâr-ı hümâyûn tab’uma

Bâl içün ‘Ankâ-yı ‘aşk-ı dilberi itdi şikâr

Ol sanemden deyr-i ‘âlemde çü sûret bulmadı

Tâbi’î dilden ceres gibi kılur feryâd u zâr

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. vr. 12b.)