TÂBİ'Î, FEYZÎ, Alî Tâbi'î Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Alî’dir. Diğer mahlası Feyzî’dir. Latîfî (2000: 198), şairin İstanbul’da, diğer kaynaklar ise Edirne’de doğduğunu belirtmiştir. Abdurrahman Hibrî (1996: 100)’nin de hattatlıkta hüner sahibi olduğunu ifade ettiği Tâbi’î, bu sanattaki yeteneği sayesinde Anadolu Beylerbeyi iken ölen Cenâbî Paşa’nın hizmetine girerek önce kâtibi, sonra da yardımıyla Arap vilayetinde zeamet sahibi olmuştur. Yavuz Sultân Selîm zamanında vefat etmiştir. Birçok gazel ve kaside kaleme aldığı bilinen Tâbi’î’nin adı anılan tek eseri Edirne Şehrengîzi’dir. Bu manzume, Mesîhî’nin Şehrengîz’ine yazılan en başarılı nazire olarak kabul edilmiştir. Ancak metnin nüshası tespit edilememiştir. Tezkirelerde şiirlerinin güzel, akıcı, fasih ve latif olduğu; gazel, kaside ve mesnevîde çoğu şairden üstün bir kabiliyetinin bulunduğu vurgulanmıştır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Hibrî, Abdurrahman (1996). Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi. çev. R. Kazancıgil. Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, M. Çakır, H. Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. I. Ankara: TTK Yay.

Şemseddîn Sâmî (1891). Kâmûsu’l-A’lâm. İstanbul.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 07.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Altun kalem misâli bu âh-ı şerer-feşân

Yazdı felek sahîfesine sûre-i Duhân

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 198.

Beyt

Acıyup bağrına basdı dürr-i eşküm bahr-ı gam

Didi merdüm düşkünidür bir yetîm üftâdedür

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1477.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAHîFî, Süleymand. 1665-66 - ö. 1738Doğum YeriGörüntüle
2GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
3VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
4NAHîFî, Süleymand. 1665-66 - ö. 1738Doğum YılıGörüntüle
5GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Doğum YılıGörüntüle
6VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7NAHîFî, Süleymand. 1665-66 - ö. 1738Ölüm YılıGörüntüle
8GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Ölüm YılıGörüntüle
9VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10NAHîFî, Süleymand. 1665-66 - ö. 1738MeslekGörüntüle
11GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650MeslekGörüntüle
12VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878MeslekGörüntüle
13NAHîFî, Süleymand. 1665-66 - ö. 1738Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAHîFî, Süleymand. 1665-66 - ö. 1738Madde AdıGörüntüle
17GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle
18VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Madde AdıGörüntüle