TÂLİ'Î, İshâk Tâli'î Efendi

(d. ?/? - ö. 1071/1660-61)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğan Tâli'î'in asıl adı İshâk'tır. Öğrenimini tamamlayarak önce mülâzım müderris oldu. Yaşadığı azilden bir süre sonra tekrar müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu. 1071/1660-61 yılında vefat etti. Dönemin kaynakları, mürettep bir Dîvân'ı olduğunu belirtmekte ve Tâli'î'nin şairliğini başarılı bulmaktadır (Çapan 2005: 356; Yılmaz 2001: 171).

 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 1. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Teşrîfâtü’ş-Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şehâ gamzen inen şemşîrine âb u eser virsün

Şarâb-ı hûn-ı dil ol nergis-i bîmâra fer virsün

 

Zamîrî mihrveş âfâkı seyrân eyleyem dirse

Ana nâr-ı mahabbet şu'lelerden bâl u per virsün

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 354.)

 

***

Bâde-i 'işret sirişk-i lâle-gûnumdur benüm

Âteş-i hasret-i dil ahker-nümûnumdur benüm

 

Ol kadar hâlis muhkem imtihân-ı 'ışkda

Kim hıred meftûn-ı tedbîr-i cünûnumdur benüm

 

Neşve-bahş-ı hâtır endîşe-i çâlâk-i tab

Feyz-i câvîd hayâl-i zü-fünûnundur benüm

 

Kâm-bahş-ı âlem-i 'irfânla ammâ beni

Tâli'î nâ-kâm eden baht-ı zebûnumdur benüm

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tahir Alangud. 24 Aralık 1915 - ö. 19 Haziran 1973Doğum YeriGörüntüle
2Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Tahir Alangud. 24 Aralık 1915 - ö. 19 Haziran 1973Doğum YılıGörüntüle
5Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Tahir Alangud. 24 Aralık 1915 - ö. 19 Haziran 1973Ölüm YılıGörüntüle
8Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Tahir Alangud. 24 Aralık 1915 - ö. 19 Haziran 1973MeslekGörüntüle
11Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945MeslekGörüntüle
12ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Tahir Alangud. 24 Aralık 1915 - ö. 19 Haziran 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tahir Alangud. 24 Aralık 1915 - ö. 19 Haziran 1973Madde AdıGörüntüle
17Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Madde AdıGörüntüle
18ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Madde AdıGörüntüle