TIFLÎ, Mehmed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1181/1767-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Damad İbrahim Paşa’nın vezirliği sırasında divan hâcegânı sınıfına katıldı. Ardından İstanbul mukataacılığı, kalyon defterdarlığı ve balıkhane nazırlığı yaptı. 1172/1759 yılında piya­de mukabelecisi, 1179/1766’da da şehremini ve çarşı bina emini oldu. III. Mustafa’nın emriyle Hacı Bekir Camii’ni inşa etti. Safayî ve Mehmed Nâil'e göre 1181/1767-68 yılında (Erdem 1994: 197; Kurnaz ve Cemal 2001: 590); Mehmed Süreyya'ya göre ise 1180/1766-67'de vefat etti (Akbayar 1998: 1634).

Tıflî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Râmiz, şairin şiir ve inşada usta olduğunu belirtir (Erdem 1994: 197).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1634.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 197.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) Şefkat. Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83505/sefkat-i-bagdadi---tezkiretus-suara.html. [erişim tarihi: 10.01.2014]. 91.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 590.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 25.01.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nakş-ı murâdı sanma ki tedbîr gösterir

Her şey ki gösterir sana takdîr gösterir

Gerden-firâz-ı nahvete âyîne-i kader

Dest-i kazâda peyker-i şemşîr gösterir

Deycûr-ı ye’s içinde cemâl-i merâmını

Berk-i şerâr nâle-i şeb-gîr gösterir

Ten-dâde-i visâl olur âhir ‘arûs-ı kâm

Evvellerinde gerçi ki te’hîr gösterir

Best ü güşâd-ı şeş-der-i ‘âlemde yek-be-yek

Nerrâd-ı çerh hey’et-i tagyîr gösterir

Tıflî asâ-yı hâme-i eş’âr ile seni

Şeyhâne nutk-ı feyz-eserin pîr gösterir

(Kılıç, Filiz (hzl.) Şefkat. Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83505/sefkat-i-bagdadi---tezkiretus-suara.html. [erişim tarihi: 10.01.2014]. 91.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Volkan Taha Şekerd. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Seçkin Gündüzd. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nihat Hayri Azamatd. 13 Mayıs 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Volkan Taha Şekerd. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Seçkin Gündüzd. 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nihat Hayri Azamatd. 13 Mayıs 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Volkan Taha Şekerd. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Seçkin Gündüzd. 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nihat Hayri Azamatd. 13 Mayıs 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Volkan Taha Şekerd. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Seçkin Gündüzd. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nihat Hayri Azamatd. 13 Mayıs 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Volkan Taha Şekerd. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Seçkin Gündüzd. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nihat Hayri Azamatd. 13 Mayıs 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Volkan Taha Şekerd. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Seçkin Gündüzd. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Nihat Hayri Azamatd. 13 Mayıs 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle