TÎGÎ, Kara Murâd Paşa-zâde Tîgî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sadece Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 195, 196-197) ve ona istinaden de Nâil Tuman’ın (2001: 134) yer verdiği Kara Murâd Paşa-zâde Tîgî Beyefendi hakkında günümüze ulaşan bilgiler Yavuz Sultân Selîm devrinin “enderûn-ı hümâyûn” şairlerinden olduğuyla ve örnek verilen beş beytiyle sınırlıdır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi - Târîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALİ YÖRÜR
Yayın Tarihi: 05.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Müfred

Yıkar bir ayag ile âlemi bilmem ne hikmet var

Şarâb-ı telh ile sâkî elinde acı kuvvet var

Müfred

Nakd-i eşk ile fakîr olmış idüm hayli ganî

Yıkdı câm-ı mey ile sâkî-i gül-çihre beni

Müfred

Yitürdüm gerçi aklı aşk ile ey yâr-ı sîmîn-beden

Cünûn vâdîlerin ögretdi gönlüm her zamân bir fen

Müfred

Rişte-i cân ile ol Yûsuf’a tâlib olanun

Âkıbet seyr idesiz ipligi bâzâra çıkar

Müfred

Âhuma meyl eyledi ol servi itdüm der-kinâr

Âlem içre görmedüm böyle muvâfık rûzgâr

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi - Târîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 196-197.