VAHDÎ, Mahmûd Vahdî

(d. 1221/1806 - ö. 1310/1892)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1221/1806 tarihinde Harput’ta doğdu. Efendigiller olarak bilinen aileye mensup Müftü Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. Önce babasından, sonra Harput’un ileri gelen müderris ve âlimlerden ders görüp icazet aldı. Arapçanın yanında Farsçada da kendini yetiştirdi. Oğlu şair Hacı Hayrî ve Sunguroğlu Hacı Kerîm, Köse Sefer, Hacı Râşid gibi tanınmış zatlara Farsça dersler verdi. Kurşunlu Cami'deki medreselerden birinde müderrislik yaptı. Mamuretül-Aziz bidayet ceza dairesi müntehab azalığında ve kadı vekâletlerinde görev aldı, ilk mebusan meclisinde Harput vilayetini temsil etti. 1310/1892’de Harput’ta öldü, Meteris’te bulunan aile mezarlığına defnedildi. Fıkıh ilmindeki şöhretinden dolayı öldüğünde fıkıh öldü denilmiştir.

Dîvân'ı bulunmayan şairin günümüze ulaşmış pek az şiiri vardır.

Kaynakça

Küçük, Sabahattin (1992). “19. Yüzyıl Fırat Havzası Divan Şairleri”. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu (24-27 Ekim 1985). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay.

Yapıcı, Süleyman (2013). Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti, Âlim-Müellif ve Mutasavvıfları. C. I. Ankara: Sistem Ofset.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hicriyle beni böylece zâr eyledi gitdi
Ol şûh bana gussa-i yâr eyledi gitdi

Âzâde iken murg-ı dilim yâr-ı cefâkâr
Şeh-bâz-ı-nigâhiyle şikâr eyledi gitdi

Yârin eser-i hicri degil külbe-i hüznü
Dünyâyı benim başıma dâr eyledi gitdi

Ne gamze ne kâkül ne de ebrû-yı dil-ârâ
N'etdiyse bana çeşm-i humâr eyledi gitdi

Bir ben degil envâ-ı cefâsın bana ey dil
Yârin sitemin sanki hezâr eyledi gitdi

Bir özge safâ üzre iken Vahdî ne çâre
Bu dağdağa-i câhi hasar eyledi gitdi 

(Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay. 580.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CİHANGİRÎ, Hasan Burhaneddin Efendid. 1563 - ö. 1663Doğum YeriGörüntüle
2LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3Tarık Ziya Işınd. 1911 - ö. 1979Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİFd. 1806 - ö. 1863Doğum YılıGörüntüle
5ÇÖREKÇİ-ZÂDE LÜTFÎd. 1806 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Ölüm YılıGörüntüle
8HAVASÎ, Mahmudd. 1827 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9ÂKİF, Emîrî-zâde Ahmed Âkif Efendid. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Kıbrısî-zâde İsmâil Rüşdî Efendid. 1805-06 - ö. 1858-59MeslekGörüntüle
11SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854MeslekGörüntüle
12FEVZÎ, Gergerî-zâde Mehmed Fevzî Efendid. ? - ö. 1738-39MeslekGörüntüle
13ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İHLASÎ, Mehmedd. ? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
17TIFLÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1767-68Madde AdıGörüntüle
18MÜNÎRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle