VAHDÎ, Mahmûd Vahdî

(d. 1221/1806 - ö. 1310/1892)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1221/1806 tarihinde Harput’ta doğdu. Efendigiller olarak bilinen aileye mensup Müftü Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. Önce babasından, sonra Harput’un ileri gelen müderris ve âlimlerden ders görüp icazet aldı. Arapçanın yanında Farsçada da kendini yetiştirdi. Oğlu şair Hacı Hayrî ve Sunguroğlu Hacı Kerîm, Köse Sefer, Hacı Râşid gibi tanınmış zatlara Farsça dersler verdi. Kurşunlu Cami'deki medreselerden birinde müderrislik yaptı. Mamuretül-Aziz bidayet ceza dairesi müntehab azalığında ve kadı vekâletlerinde görev aldı, ilk mebusan meclisinde Harput vilayetini temsil etti. 1310/1892’de Harput’ta öldü, Meteris’te bulunan aile mezarlığına defnedildi. Fıkıh ilmindeki şöhretinden dolayı öldüğünde fıkıh öldü denilmiştir.

Dîvân'ı bulunmayan şairin günümüze ulaşmış pek az şiiri vardır.

Kaynakça

Küçük, Sabahattin (1992). “19. Yüzyıl Fırat Havzası Divan Şairleri”. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu (24-27 Ekim 1985). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay.

Yapıcı, Süleyman (2013). Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti, Âlim-Müellif ve Mutasavvıfları. C. I. Ankara: Sistem Ofset.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hicriyle beni böylece zâr eyledi gitdi
Ol şûh bana gussa-i yâr eyledi gitdi

Âzâde iken murg-ı dilim yâr-ı cefâkâr
Şeh-bâz-ı-nigâhiyle şikâr eyledi gitdi

Yârin eser-i hicri degil külbe-i hüznü
Dünyâyı benim başıma dâr eyledi gitdi

Ne gamze ne kâkül ne de ebrû-yı dil-ârâ
N'etdiyse bana çeşm-i humâr eyledi gitdi

Bir ben degil envâ-ı cefâsın bana ey dil
Yârin sitemin sanki hezâr eyledi gitdi

Bir özge safâ üzre iken Vahdî ne çâre
Bu dağdağa-i câhi hasar eyledi gitdi 

(Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay. 580.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tarık Ziya Işınd. 1911 - ö. 1979Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3HAYRÎ, Mehmed Hayrullahd. 1860? - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMSÎ HAYAL, Leblebici Baba, Süleymand. 1806 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
5ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
6ÂRİFd. 1806 - ö. 1863Doğum YılıGörüntüle
7HÂMÎ, Abdu’l-Gaffârd. ? - ö. 1891-1892Ölüm YılıGörüntüle
8GÂFİL, Ali Akberd. 1828 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9KEMÂL PAŞA, İsmâ'îl Sâdık Kemâld. 1828 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10EMİN KÖSESİ YAHYA, Yahya Efendid. 1487 - ö. 1560MeslekGörüntüle
11NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?MeslekGörüntüle
12ATÂ, Şâmî-zâde Atâ'ullâh Mehmedd. ? - ö. 1778MeslekGörüntüle
13FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAHRÎ, Köprüvî Yûsuf Bahrî bin Mehmedd. 1750 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEMSÎ, İsfendiyar-zâde Şemsî Ahmed Paşad. ? - ö. 1580Madde AdıGörüntüle
17MÂ'İL, Takıyeddîn, Molla Takid. 1868-69 - ö. 1914-15?Madde AdıGörüntüle
18NÜVÎDÎ, Yusuf Nüvîdî Efendid. ? - ö. 1608Madde AdıGörüntüle