VAHÎDÎ, Vahîdî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Vahîdî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-46) şairlerinden olan Vahîdî Çelebi, aynı zamanda Hayâlî’nin de çağdaşıdır. Divan-ı Hümayun kâtipliği yapan şair, Kaf-zâde Fâ’izî’ye göre Mekke’de mücavir iken burada öldü (Kaf-zâde Fâ’izî vr. 201a). Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Gelibolulu Âlî, güzel ve muhayyel gazeller yazan Vahîdî’nin, mükemmel Dîvân sahibi olduğunu bildirse (İsen 1994: 283) de şimdilik böyle bir eser elde değildir. Lâtîfî ise Vahîdî’nin Hayâlî tarzında muhayyel ve musanna bazı şiirlerinin olduğu görüşündedir (Canım 2000: 554).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 201a.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 115a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 22.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Erlik ile çün vara maglûb ola bir er zene

Kıymeti gevher olursa almagıl bir erzene

Sen sen ol benden nasîhat ey ahî tutma dahi

Çün senünle tutuşup avret vara yine bene

Bir sakal kim avret elinde ola dökülsün ol

Yedmege avret yular olmaya tâ ol gövdene

xxx

Zerd olsa n’ola kaşlarun ey ruhları gülgûn

Ser sûreleri mushafun ekser olur altûn

xxx

Şîrîn lebi nigârun şîrîn-şekerdür ammâ

Lutf ile âşıkına bir kez dimez ki emmâ

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YeriGörüntüle
2İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Doğum YeriGörüntüle
4NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YılıGörüntüle
5İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Doğum YılıGörüntüle
7NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Ölüm YılıGörüntüle
8İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Ölüm YılıGörüntüle
10NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80MeslekGörüntüle
11İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562MeslekGörüntüle
13NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Madde AdıGörüntüle
17İsmail Bilgind. 30 Ocak 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Madde AdıGörüntüle