VÂKIF, Molla Nasrullah Efendi

(d. ?/? - ö. Nisan-Mayıs 1650/Rebiülahir 1060)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Molla Nasrullah olup Vâkıf Halhalî olarak tanındı. Buhurîzâde Itrî Efendi’nin hocasıdır. Rebiülahir 1060/Nisan-Mayıs 1650’de vefat etti. Şair ve bestekâr idi. Özellikle bestekâr olarak ün yaptı.

Eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

 

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1229.

Cunbur, Müjgân (2007). “Vâkıf”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 492.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1142.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 432b. 

Özcan, Nuri (1990). “Itrî Efendi, Buhûrîzâde”. İslâm Ansiklopedisi. C. 19. İstanbul: TDV Yay. 220-221.

Şardağ, Rüştü (1989). Mustafa Itrî Efendi. Ankara: KB Yay. 10.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 30.06.2014

Eserlerinden Örnekler