VASFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Vaktiyle Serez sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Temurhisar (Demirhisar) kasabasındandır. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra kadılık yapmaya başladı. Âşık Çelebi, memleketi olduğunu zikretmeden adı geçen kasabada kadılık yaptığını bildirmektedir. Kaynaklarda Hâdım Alî Paşa ve Koca Mustafâ Paşa’dan himaye gördüğü bildirilen Vasfî, bir ara kadılık görevi esnasında vuku bulan bir olay dolayısıyla zindana atılmıştır. Sehî, muhtemelen zindana atılma olayında suçu bulunmadığını izah etmek için, onun zamane kadıları gibi dünya nimetlerine tamah eden biri olmadığını, para pul gibi maddî şeylere asla değer vermediğini söylemiştir. Sicill-i Osmânî müellifine göre II. Bâyezîd devrinde Malkara kadısı iken ölmüştür. Kabri Malkara’dadır. Tertip edilmiş bağımsız bir dîvânı bulunmamakla beraber mecmualardaki şiirleri bir araya getirilerek Dîvân hâlinde yayımlanmıştır (Çavuşoğlu 1980). Bu yayında “9 kaside, 2 terkib-i bend, 102 gazel, 4 kıta” mevcuttur. Tezkire yazarları, şairin genellikle Necâtî’yi izlediğine değinmiş ve şiirlerinden övgüyle söz etmişlerdir.

Kaynakça

Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. Milli Kütüphane. Yz. A. 679. vr. 124b.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013].

Kurnaz, Cemal (1997). Anadolu’da Orta Asyalı Şairler. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî.  C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 2. Ankara: TTK Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1997). Beyâni Mustafa bin Carullah, Tezkiretü’ş-şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul.

Meredith-Owens, G. M. (hzl.) (1971). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (Meşâ’irü’ş-Şu’arâ or Tezkire of Âşık Çelebi). London: Brydone Printers Ltd. vr. 78b.

Riyâzî. Riyâzü’ş-Şu’arâ. Süleymaniye Kütüphanesi. Es’ad Efendi. Nr. 3871. vr. 114a.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 04.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hem-nefes olmaga bir âşık-ı gam-hâra kopuz

Gezer elden ele bin derd ile âvâre kopuz

Kankı meclisde nazar eylesen el anı çalar

Bilmezem n’eyledi bu ellere bî-çâre kopuz

Hem-kiriş oldı uyup gerçi ki tanbûrlara

Heves itmez hele anlar gibi zünnâra kopuz

Gâh uryân oluban gâh nemed-pûş olup

Rindler gibi girer hâne-i hammâra kopuz

Lutf ile anı kenârına alurken her dem

Yâr elinden ne içün böyle gelür zâra kopuz

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013]. 1070.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYNÎ, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İBRAHİM, İbrahim İbn Hızırd. ? - ö. 1512\'de sağDoğum YeriGörüntüle
4HÜSEYNÎ, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İBRAHİM, İbrahim İbn Hızırd. ? - ö. 1512\'de sağDoğum YılıGörüntüle
7HÜSEYNÎ, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İBRAHİM, İbrahim İbn Hızırd. ? - ö. 1512\'de sağÖlüm YılıGörüntüle
10HÜSEYNÎ, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İBRAHİM, İbrahim İbn Hızırd. ? - ö. 1512\'de sağMeslekGörüntüle
13HÜSEYNÎ, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRAHİM, İbrahim İbn Hızırd. ? - ö. 1512\'de sağAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜSEYNÎ, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İBRAHİM, İbrahim İbn Hızırd. ? - ö. 1512\'de sağMadde AdıGörüntüle