VASFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Vaktiyle Serez sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Temurhisar (Demirhisar) kasabasındandır. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra kadılık yapmaya başladı. Âşık Çelebi, memleketi olduğunu zikretmeden adı geçen kasabada kadılık yaptığını bildirmektedir. Kaynaklarda Hâdım Alî Paşa ve Koca Mustafâ Paşa’dan himaye gördüğü bildirilen Vasfî, bir ara kadılık görevi esnasında vuku bulan bir olay dolayısıyla zindana atılmıştır. Sehî, muhtemelen zindana atılma olayında suçu bulunmadığını izah etmek için, onun zamane kadıları gibi dünya nimetlerine tamah eden biri olmadığını, para pul gibi maddî şeylere asla değer vermediğini söylemiştir. Sicill-i Osmânî müellifine göre II. Bâyezîd devrinde Malkara kadısı iken ölmüştür. Kabri Malkara’dadır. Tertip edilmiş bağımsız bir dîvânı bulunmamakla beraber mecmualardaki şiirleri bir araya getirilerek Dîvân hâlinde yayımlanmıştır (Çavuşoğlu 1980). Bu yayında “9 kaside, 2 terkib-i bend, 102 gazel, 4 kıta” mevcuttur. Tezkire yazarları, şairin genellikle Necâtî’yi izlediğine değinmiş ve şiirlerinden övgüyle söz etmişlerdir.

Kaynakça

Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. Milli Kütüphane. Yz. A. 679. vr. 124b.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013].

Kurnaz, Cemal (1997). Anadolu’da Orta Asyalı Şairler. Ankara: KB Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 2. Ankara: TTK Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1997). Beyâni Mustafa bin Carullah, Tezkiretü’ş-şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul.

Meredith-Owens, G. M. (hzl.) (1971). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (Meşâ’irü’ş-Şu’arâ or Tezkire of Âşık Çelebi). London: Brydone Printers Ltd. vr. 78b.

Riyâzî. Riyâzü’ş-Şu’arâ. Süleymaniye Kütüphanesi. Es’ad Efendi. No. 3871. vr. 114a.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 04.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hem-nefes olmaga bir âşık-ı gam-hâra kopuz

Gezer elden ele bin derd ile âvâre kopuz

Kankı meclisde nazar eylesen el anı çalar

Bilmezem n’eyledi bu ellere bî-çâre kopuz

Hem-kiriş oldı uyup gerçi ki tanbûrlara

Heves itmez hele anlar gibi zünnâra kopuz

Gâh uryân oluban gâh nemed-pûş olup

Rindler gibi girer hâne-i hammâra kopuz

Lutf ile anı kenârına alurken her dem

Yâr elinden ne içün böyle gelür zâra kopuz

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013]. 1070.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLHÂMÎ, Şeyh Mehmed İlhâmî Efendid. ? - ö. 1572Doğum YeriGörüntüle
2RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
3KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriDoğum YeriGörüntüle
4İLHÂMÎ, Şeyh Mehmed İlhâmî Efendid. ? - ö. 1572Doğum YılıGörüntüle
5RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
6KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriDoğum YılıGörüntüle
7İLHÂMÎ, Şeyh Mehmed İlhâmî Efendid. ? - ö. 1572Ölüm YılıGörüntüle
8RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
9KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriÖlüm YılıGörüntüle
10İLHÂMÎ, Şeyh Mehmed İlhâmî Efendid. ? - ö. 1572MeslekGörüntüle
11RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620MeslekGörüntüle
12KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriMeslekGörüntüle
13İLHÂMÎ, Şeyh Mehmed İlhâmî Efendid. ? - ö. 1572Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İLHÂMÎ, Şeyh Mehmed İlhâmî Efendid. ? - ö. 1572Madde AdıGörüntüle
17RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle
18KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriMadde AdıGörüntüle