VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed'dir. Bursalıdır. Hâcı Mahmûd adlı bir tüccarın oğludur (Tuman 2011: 1141). Genç yaşlarında öğrenim görmeye başladı ve şiirle meşgul oldu. Safaî, güzel bir hattının olduğunu ve Dîvân-ı Sultânî kâtipleri zümresine meyl ettiğini belirtir (Altuner 1989:1022). Tuman ise sadece dîvân kâtibi olduğunu söyler (Tuman 2011: 1141). Şairin doğum ya da ölüm tarihi silinmemektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde 17. yüzyıl şairlerinden olduğunun söylenmesinin ise bir kaynağı yoktur. 

Sâlim'e göre, yaşıtları arasında üstün, devrinin iyi şairlerdendir (1315: 698) Tezkirelerde şiirlerinden örnek verilmekle birlikte eserlerinin varlığından bahsedilmemiştir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 

Altuner, Nuran (hzl.) (1989). Safâî ve Tezkiresi, İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Sâlim Efendi (Merhum Kazıasker) (1315). Tezkire-i Sâlim. Der-sa'âdet: İkdâm Matbaası. 698.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmusu'l-A'lâm. C.6. İstanbul: Mihrân Matbaası. 4661.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1141.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). "Vâsıf Ahmed Efendi". C.8. İstanbul: Dergâh Yay. 514.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 22.11.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Eden ser-mâye-i nakd-i tevekkül der-kef-i ihlâs

Girîbân-ı dilin tahlîs eder dest-i temennâdan

(Sâlim Efendi (Merhum Kazıasker) (1315). Tezkire-i Sâlim. Der-sa'âdet: İkdâm Matbaası. 698.)

 

Geldi bahâr mevsimi hat-âver oldı yâr

Âşık bu yüzden itdi yine iki nev-bahâr

 

Hayâlün n'ola çıkmazsa dü çeşm-i eşk-bâr içre

Olur ekser birinün cilve-gâhı cûy-bâr içre

 

Giyüp gül-gûn kabâ hûn-pâş çeşm-i âşıka taklîd

İdüp ser-geşte uşşâkı boyınca girmesün kana

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). Nuhbetü'l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. AKM Yay. 505-506.)

 

 

 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDÎ, Acem-zâde Hamdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Doğum YeriGörüntüle
3Füruzan Toprakd. 1926 - ö. 13 Ocak 2010Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Acem-zâde Hamdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Doğum YılıGörüntüle
6Füruzan Toprakd. 1926 - ö. 13 Ocak 2010Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Acem-zâde Hamdî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Ölüm YılıGörüntüle
9Füruzan Toprakd. 1926 - ö. 13 Ocak 2010Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDÎ, Acem-zâde Hamdî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561MeslekGörüntüle
12Füruzan Toprakd. 1926 - ö. 13 Ocak 2010MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, Acem-zâde Hamdî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Füruzan Toprakd. 1926 - ö. 13 Ocak 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAMDÎ, Acem-zâde Hamdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Madde AdıGörüntüle
18Füruzan Toprakd. 1926 - ö. 13 Ocak 2010Madde AdıGörüntüle