VÂSIK, Derviş Vâsık

(d. ?/? - ö. 936/1529-30)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen Vâsık’ın hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Derviş Vâsık sanıyla meşhur oldu. Mevlevî tarikatına mensup olan Vâsık, 936/1529-30 yılında vefat etti.

Vâsık’ın herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye’de bazı mecmualarda şiirlerinin olduğu kayıtlıdır (Genç 2000: 521).

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ-hâne-i Edeb. İstanbul.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 22.10.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Be-aşk ez-mâsivâ âzâdem ân kerd

Dilem râ seyr meyl-i hânmân kerd

 

Semâ’-ı Mevlevî benâ-yı zemîn râ

Be-dûr-ı hâl hem-reng-i zemân kerd

 

Zi rû-yı nisbet mahdûm-ı hunkâr

Çiçek reng reşk-i âsmân kerd

 

Bende-i şems-i dîn-i dünyâ-yı dûn râ

Ser-â-ser cilvegâh-ı mahrimân kerd

 

Zuhûr-ı rûh u sultân-ı semâ’î

Tenârrâ taht-gâh-ı bî-gamân kerd

 

Külâh-ı sîfî-i ân şâh-ı millet

Nidâ-yı serkeşânrâ illâ mâ kerd

 

Çünân pür-vecd geşte zîr ü bâlâ

Ki în râ her çi kerd ânrâ hemân kerd

 

Nasîb-i mümkirân-râ be-yek gayret

Be-sûyeş kec-nigâh u bed-kecân kerd

 

Ne yârem der-vasfeş râst süften

Ki şerm-i lutf-ı û kadem kecân kerd

 

Velî sîrî muhâlest ez-nevâleş

Çi cûdeş sad salâyî ber-kemân kerd

 

Kerem-i evvel kıdem ez-menzil-i ûst

Kerîmeş bâ-kerâmet-i tû emân kerd

 

Megu Dîvâne Vâsık râ ki bes kûn

Be-dîvâneş mahabbet tercemân kerd

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 521-22.