VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1598-99/1007)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kebecizâde Vecdî Efendi olarak tanındı. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 1151)’ye göre Beyânî (Sungurhan-Eyduran 2008: 227)’de Vücûdî mahlasıyla yazılması doğru değildir. Edirneli Râhî’nin kardeşidir. Edirne’de saray hocası iken mülâzım oldu. Bazı Rumeli kasabalarında kadılık yaptı. Elbasan kadılığından mazul iken 1007/1598-99 yılında vefat etti. Âşık Çelebi (Kılıç 2010: 551)’ye göre “Kendü şûh ve mezâkı hoş, şi‘ri küşâyende ve tab‘ı küşâde idi”.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda (Kılıç 2010: 551; Sungurhan-Eyduran 2008: 227 ve 2009: 404) şiirlerinden örnek bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1655.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 525.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 551.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1151.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 21.06.2014]. 227.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 09.06.2014]. 404.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Vecdî Efendi (Kebecizâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 521.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Şi'r

Bûs-ı şarâb-ı nâb ile gitmez belâ-yı dil

Derd ehline olur leb-i dil-ber devâ-yı dil

Matla‘

Basarmış dirler erbâb-ı riyâzet bagrına taşı

Sen ey sengîn-dil ol bu ben za‘îfün gel karındaşı

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 551.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Doğum YeriGörüntüle
2RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Doğum YeriGörüntüle
3CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Doğum YılıGörüntüle
5RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Doğum YılıGörüntüle
6CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Ölüm YılıGörüntüle
8RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Ölüm YılıGörüntüle
9CİVÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724MeslekGörüntüle
11RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05MeslekGörüntüle
12CİVÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CİVÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendid. 1649-50 - ö. 22 Temmuz 1724Madde AdıGörüntüle
17RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Madde AdıGörüntüle
18CİVÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle