VEFÂ, Müstakîmzâde Şeyh Mustafa Vefâ Efendi

(d. ?/? - ö. Mart-Nisan 1724/Recep 1136)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu olup asıl adı Mustafa’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kadı Mustakim Mehmed Efendi’nin oğlu, Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi’nin amcasıdır. Müstakimzâde Şeyh Mustafa Vefâ Efendi olarak tanındı. Babasından faydalı ilimleri öğrendikten sonra Câbîzâde Abdî Ağa’dan sülüs ve nesih, Durmuşzâde Ahmed Efendi’den de talik hattını öğrendi. Özellikle hurde talik yazıda Nergisîzâde kadar başarılıydı. Babasının vefatından sonra Şam’a giderek Şeyh Abdulganî Nâblusî Efendi’ye intisap etti. Şam’da on iki yıl kaldıktan sonra görevli olarak İstanbul’a döndü. Recep 1136/Mart-Nisan 1724’te İstanbul’a geldiği hafta vefat etti. Vefatına Tuhfe-i Hattatîn (Müstakim-zâde 2000: 539)’de “ez-zuhur 1136” ifadesi ile tarih düşürülmüştür. Edirne Kapısı haricinde Emir Buharî Tekkesi yakınında bulunan babasının mezarı civarına defnedildi.

Sâlim (İnce 2005: 698)’e göre züht ve takva sahibi, bilgili, söyleyişi temiz, üç dilde şiir söylemeye kâdir, nüktedan ve zarif bir şairdi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim (İnce 2005: 699)’de babasının vefatına söylediği bir tarih kıt‘ası yer almaktadır.

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 698-699.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 526.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/1175.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 466.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 539.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 437a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Mehemmed Müstakîm ol mahmidet-gîr ü fezâ’ilkâr

Edip tedrîs envâ‘-ı ulûmu nice üstâda

Zamânı geçdi neşr-i fazl ile tâ dehrden göçdü

Erince “irci‘î” emri bekâya oldu âmâde

Medîne hidmetiyle eyledi tenvîr-i dil evvel

Olup Şâm u Edirne mansıbı sonra ale’l-‘âde

Dil-i sâf-ı Vefâ târîh-i fevt-i vâlidin yazdı

Mehemmed Müstakîm’i hem-dem ede dâr-ı me’vâda

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 699.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
2Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mardin, Yusufd. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mardin, Yusufd. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
8Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mardin, Yusufd. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903MeslekGörüntüle
11Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mardin, Yusufd. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995MeslekGörüntüle
13RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mardin, Yusufd. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
17Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mardin, Yusufd. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Madde AdıGörüntüle