VEFÂ, Müstakîmzâde Şeyh Mustafa Vefâ Efendi

(d. ?/? - ö. Mart-Nisan 1724/Recep 1136)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu olup asıl adı Mustafa’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kadı Mustakim Mehmed Efendi’nin oğlu, Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi’nin amcasıdır. Müstakimzâde Şeyh Mustafa Vefâ Efendi olarak tanındı. Babasından faydalı ilimleri öğrendikten sonra Câbîzâde Abdî Ağa’dan sülüs ve nesih, Durmuşzâde Ahmed Efendi’den de talik hattını öğrendi. Özellikle hurde talik yazıda Nergisîzâde kadar başarılıydı. Babasının vefatından sonra Şam’a giderek Şeyh Abdulganî Nâblusî Efendi’ye intisap etti. Şam’da on iki yıl kaldıktan sonra görevli olarak İstanbul’a döndü. Recep 1136/Mart-Nisan 1724’te İstanbul’a geldiği hafta vefat etti. Vefatına Tuhfe-i Hattatîn (Müstakim-zâde 2000: 539)’de “ez-zuhur 1136” ifadesi ile tarih düşürülmüştür. Edirne Kapısı haricinde Emir Buharî Tekkesi yakınında bulunan babasının mezarı civarına defnedildi.

Sâlim (İnce 2005: 698)’e göre züht ve takva sahibi, bilgili, söyleyişi temiz, üç dilde şiir söylemeye kâdir, nüktedan ve zarif bir şairdi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim (İnce 2005: 699)’de babasının vefatına söylediği bir tarih kıt‘ası yer almaktadır.

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 698-699.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 526.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/1175.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 466.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 539.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 437a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Mehemmed Müstakîm ol mahmidet-gîr ü fezâ’ilkâr

Edip tedrîs envâ‘-ı ulûmu nice üstâda

Zamânı geçdi neşr-i fazl ile tâ dehrden göçdü

Erince “irci‘î” emri bekâya oldu âmâde

Medîne hidmetiyle eyledi tenvîr-i dil evvel

Olup Şâm u Edirne mansıbı sonra ale’l-‘âde

Dil-i sâf-ı Vefâ târîh-i fevt-i vâlidin yazdı

Mehemmed Müstakîm’i hem-dem ede dâr-ı me’vâda

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 699.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bülent Ecevitd. 28 Mayıs 1925 - ö. 5 Kasım 2006Doğum YeriGörüntüle
2RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜSÂMZÂDE FEYZÎd. 1589 (?) - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Bülent Ecevitd. 28 Mayıs 1925 - ö. 5 Kasım 2006Doğum YılıGörüntüle
5RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÜSÂMZÂDE FEYZÎd. 1589 (?) - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Bülent Ecevitd. 28 Mayıs 1925 - ö. 5 Kasım 2006Ölüm YılıGörüntüle
8RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSÂMZÂDE FEYZÎd. 1589 (?) - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Bülent Ecevitd. 28 Mayıs 1925 - ö. 5 Kasım 2006MeslekGörüntüle
11RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÜSÂMZÂDE FEYZÎd. 1589 (?) - ö. ?MeslekGörüntüle
13Bülent Ecevitd. 28 Mayıs 1925 - ö. 5 Kasım 2006Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSÂMZÂDE FEYZÎd. 1589 (?) - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Bülent Ecevitd. 28 Mayıs 1925 - ö. 5 Kasım 2006Madde AdıGörüntüle
17RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜSÂMZÂDE FEYZÎd. 1589 (?) - ö. ?Madde AdıGörüntüle