VEFÂ, Müstakîm-zâde Şeyh Mustafa Vefâ Efendi

(d. ?/? - ö. Recep 1136/Mart-Nisan 1724)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbullu olup asıl adı Mustafa’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kadı Mustakim Mehmed Efendi’nin oğlu, Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi’nin amcasıdır. Müstakimzâde Şeyh Mustafa Vefâ Efendi olarak tanındı. Babasından faydalı ilimleri öğrendikten sonra Câbîzâde Abdî Ağa’dan sülüs ve nesih, Durmuşzâde Ahmed Efendi’den de talik hattını öğrendi. Özellikle hurde talik yazıda Nergisîzâde kadar başarılıydı. Babasının vefatından sonra Şam’a giderek Şeyh Abdulganî Nâblusî Efendi’ye intisap etti. Şam’da on iki yıl kaldıktan sonra görevli olarak İstanbul’a döndü. Recep 1136/Mart-Nisan 1724’te İstanbul’a geldiği hafta vefat etti. Vefatına Tuhfe-i Hattatîn (Müstakim-zâde 2000: 539)’de “ez-zuhur 1136” ifadesi ile tarih düşürülmüştür. Edirne Kapısı haricinde Emir Buharî Tekkesi yakınında bulunan babasının mezarı civarına defnedildi.

Sâlim (İnce 2005: 698)’e göre züht ve takva sahibi, bilgili, söyleyişi temiz, üç dilde şiir söylemeye kâdir, nüktedan ve zarif bir şairdi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim (İnce 2005: 699)’de babasının vefatına söylediği bir tarih kıt‘ası yer almaktadır.

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 698-699.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 526.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/1175.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 466.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 539.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 437a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.11.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Mehemmed Müstakîm ol mahmidet-gîr ü fezâ’ilkâr

Edip tedrîs envâ‘-ı ulûmu nice üstâda

 

Zamânı geçdi neşr-i fazl ile tâ dehrden göçdü

Erince “irci‘î” emri bekâya oldu âmâde

 

Medîne hidmetiyle eyledi tenvîr-i dil evvel

Olup Şâm u Edirne mansıbı sonra ale’l-‘âde

 

Dil-i sâf-ı Vefâ târîh-i fevt-i vâlidin yazdı

Mehemmed Müstakîm’i hem-dem ede dâr-ı me’vâda

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 699.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1M. Suphi Nuri İlerid. 11 Ekim 1953 - ö. 4 Şubat 2004Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CELÂL, Süleymân Celâleddînd. 1838 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
4M. Suphi Nuri İlerid. 11 Ekim 1953 - ö. 4 Şubat 2004Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6CELÂL, Süleymân Celâleddînd. 1838 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
7M. Suphi Nuri İlerid. 11 Ekim 1953 - ö. 4 Şubat 2004Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9CELÂL, Süleymân Celâleddînd. 1838 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
10M. Suphi Nuri İlerid. 11 Ekim 1953 - ö. 4 Şubat 2004MeslekGörüntüle
11CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?MeslekGörüntüle
12CELÂL, Süleymân Celâleddînd. 1838 - ö. 1890MeslekGörüntüle
13M. Suphi Nuri İlerid. 11 Ekim 1953 - ö. 4 Şubat 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CELÂL, Süleymân Celâleddînd. 1838 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16M. Suphi Nuri İlerid. 11 Ekim 1953 - ö. 4 Şubat 2004Madde AdıGörüntüle
17CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18CELÂL, Süleymân Celâleddînd. 1838 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle