YAKÎN, Derviş Yakîn

(d. ?/? - ö. 1000/1591-92)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karahisar’da doğdu. Asıl adı Derviş’tir. Mevlevî olup Kûçek Mehmed Efendi’nin hizmetinde bulundu ve onun yanında yetişti. Kaynaklar şiirlerinin herkes tarafından beğenildiğini belirtmektedir. 1000/ 1591-92 yılında vefat etti (Genç 2000: 533-534).

Kaynakça

Genç, İlhan (2000). Esrâr Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Enver, Ali (1891). Semâ‘hâne-i Edeb. İstanbul: Rıfat Matbaası. (207b-208a).

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Zihî sa’dü’s-sü’ûd-ı tâli’ ü baht-ı güneş hânı

Ki itdi pertev-i lutfıyla ihvânı senâ-hânı

Zihî şem’-i şebistân-ı velâyet kim kerâmetle

Pür itdi dâ’iren mâ-dâr-ı bezm-i heft-eyvânı

Zihî nahl-i tecellî kim zuhûr-ı şu’le-i sırrı

Serây-ı vahdet itdi hânkâh-ı çâr-erkânı

Cüvân-merdân-ı eslâfun n’ola tayy olsa tûmârı

Ki âlem-gîr-i da’vetdür salâ-yı ni’met-i hânı

Odur kâ’im- makâm-ı Şems-i Tebrîz-i mürüvvet kim

Nisâr-ı fark-ı hullân eyledi ibrîz-i ihsânı

Aceb mi itse şem’-i cem’ine pervâne hûrşîdi

Felek gird-i ser-i bezminde bir fânûs-ı gerdânı

Nice vasf eylesün tab’-ı beşer ol gevher-i kudsi

Ki lâl-i hayret eyler fikr-i şükri ehl-i ‘irfânı

İlâhî görmesün gird-i kusûfı rûy-ı ikbâli

Feleklerde melekler eyledükce ‘ayş u devrânı

Serîr-i evc-i himmet müttekâ şimdi Yakîn oldur

Zemîn-i ahsenü’t-takvîme zıll-i feyz-i Yezdân

(Genç, İlhan (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 534.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ABDURRAHÎM, Abdurrahîm Karahisârî, Şeyh Abdurrahîm Karahisârî, Abdurrahîmu’l-Karahisârî, Abdurrahîm Sultân, Abdurrahîm Mısırlı-zâde, Mısırlı-zâde, Mısrîoğlu, Mısrî Sultând. 1437-38? - ö. 1495-96?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Doğum YeriGörüntüle
4EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ABDURRAHÎM, Abdurrahîm Karahisârî, Şeyh Abdurrahîm Karahisârî, Abdurrahîmu’l-Karahisârî, Abdurrahîm Sultân, Abdurrahîm Mısırlı-zâde, Mısırlı-zâde, Mısrîoğlu, Mısrî Sultând. 1437-38? - ö. 1495-96?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Doğum YılıGörüntüle
7EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ABDURRAHÎM, Abdurrahîm Karahisârî, Şeyh Abdurrahîm Karahisârî, Abdurrahîmu’l-Karahisârî, Abdurrahîm Sultân, Abdurrahîm Mısırlı-zâde, Mısırlı-zâde, Mısrîoğlu, Mısrî Sultând. 1437-38? - ö. 1495-96?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Ölüm YılıGörüntüle
10EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDURRAHÎM, Abdurrahîm Karahisârî, Şeyh Abdurrahîm Karahisârî, Abdurrahîmu’l-Karahisârî, Abdurrahîm Sultân, Abdurrahîm Mısırlı-zâde, Mısırlı-zâde, Mısrîoğlu, Mısrî Sultând. 1437-38? - ö. 1495-96?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EYÜP SARIOĞLUd. 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ABDURRAHÎM, Abdurrahîm Karahisârî, Şeyh Abdurrahîm Karahisârî, Abdurrahîmu’l-Karahisârî, Abdurrahîm Sultân, Abdurrahîm Mısırlı-zâde, Mısırlı-zâde, Mısrîoğlu, Mısrî Sultând. 1437-38? - ö. 1495-96?Madde AdıGörüntüle
15ŞEYDÂ/ŞEYDÂYÎ, Derviş Mehmed Şeydâd. ? - ö. 1529Madde AdıGörüntüle