YESÂRÎ, Mehmed Es'ad Yesârî Efendi

(d. 1798/1213 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1213/1798 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Es'ad’dır. Tespihçilik yaparken bir miktar ilim tahsil etti. Kırkçeşme’deki dükkânında Farsça dersleri okuttu. Rıfâî tarikatına mensup olan Mehmed Es'ad Yesârî Efendi, Sultan Abdulmecîd döneminde (1839-1861) vefat etti.

Yesârî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Fatîn, bir Dîvânçe teşkil edecek kadar şiirinin olduğunu belirtir (1271: 458).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil itdi vürûd-ı meh-i tâbânı terakkub

Bülbül gibi ol gonce-i handânı terakkub

Oldum o kamer-tal’ata hasret ile sâ’im

İftâr için itdim leb-i cânânı terakkub

Geçdi ramazân vâsıl olup ıyd-ı sa’îde

Mücrimler ider rahmet-i yezdânı terakkub

Ben muntazır oldum reh-i dildârâ bu bahtım

İtdirdi bana hecr ile ahzânı terakkub

Eyvâh yamân oldı bu gün hâl-i Yesârî

El’an ider ol şems-i dırahşânı terakkub

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 457-58.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
2Hüseyin Danişd. 1870 - ö. 1943Doğum YeriGörüntüle
3SADÎK, Yahyâ Efendid. 1691 - ö. 1752Doğum YeriGörüntüle